Drets Socials publica les bases dels fons Next Generation EU destinats a subvencions per transformar l'atenció social a Catalunya

16/05/2022

Drets Socials ha publicat les bases per a les convocatòries de subvencions en l’àmbit de l’atenció social finançades amb els fons Next Generation EU. La inversió total que es preveu entre el 2021 i el 2023 per a transformar el model d’atenció social és de 400M € i es distribueix amb un seguit d’instruments de què disposa la conselleria per actuar arreu del territori, com ara projectes propis, el contracte programa amb els ens locals o les subvencions publicades ara.

En les properes setmanes s’obrirà la convocatòria a la qual podran accedir-hi ajuntaments, entitats, universitats i centres de recerca, empreses i agents socioeconòmics que treballen en l’àmbit de les polítiques socials. [Obert el termini a partir del dia 4 de julioll i fins al 29]

Concretament, les bases de la convocatòria distingeixen sis línies específiques per a la construcció i la remodelació d’equipaments, la implementació de projectes tecnològics i d’innovació social o la promoció de l’accessibilitat, entre d’altres. Amb aquesta convocatòria es vol contribuir a accelerar la transformació de l’atenció social que impulsa Drets Socials, en la línia fixada per l’agenda europea. Per estendre aquests canvis entre el conjunt d’agents del sector, el Departament adreça les subvencions a projectes implementats per ajuntaments, entitats, empreses, universitats i centres de recerca i d’altres agents socioeconòmics que treballen en l’àmbit de les polítiques socials.

En aquest sentit, la transformació amb què ja treballa la conselleria i que aquesta convocatòria permetrà accelerar té com a objectius clau:

 • Reformar el sistema d’atenció i cures de llarga durada amb una aposta clara per una nova arquitectura dels equipaments residencials centrada en la persona i la seva inclusió en l’entorn comunitari.
 • Reforçar l’atenció domiciliària perquè esdevingui un servei d’alta qualitat.
 • Impulsar la transició energètica de les instal·lacions juvenils i la transformació ecològica i digital dels centres d'atenció a la infància i l'adolescència.
 • Implementar una transformació tecnològica dels serveis socials amb projectes pilot innovadors.
 • Promoure la digitalització de processos. 
 • Afavorir l’accessibilitatper fer possible un país d’oportunitats per a tothom.

A fi d’encaminar les actuacions del teixit d’actors implicats en l’atenció social amb aquests objectius, les bases publicades avui al DOGC concreten les línies específiques següents:

 • Línia 1. Inversió per a nouc centres residencials i d'atenció diürna i remodelació de centres existents
 • Línia 2. Projectes de tecnologia al servei de l'atenció i la cura de les persones
 • Línia 3. Projectes tecnològics que contribueixen a la millor i transformació dels models de gestió de serveis socials
 • Línia 4. Projectes d'innovació en serveis socials 
 • Línia 5.1. Modernització i transformació ecològica i digital de les infraestructures residencials per a infants i adolescents tutelats i ex tutelats 
 • Línia 5.2. Transició energètica i mediambiental de les instal·lacions juvenils
 • Línia 6. Impuls i foment de l'accessibilitat als espais d'atenció al públic dels municipis de Catalunya. 

Ajuts per a la transició energètica i mediambiental de les instal·lacions juvenils

Una de les línies específiques que es convoquen està destinada a finançar actuacions de transformació ecològica de les instal·lacions juvenils per fer-ne efectiva la transició energètica, ecològica i mediambiental. En concret, se centra en els tipus d'actuacions següents

Actuacions subvencionables: 

 • Projecte i execució de millores per a la transició energètica a les instal·lacions juvenils, que inclouen les instal·lacions tècniques de captació i aprofitament d'energia solar (tèrmica i fotovoltaica), i les d'energia eòlica, hidràulica, geotèrmica i d'altres fonts naturals renovables.
 • Actuacions dirigides a la millora de l'eficiència energètica, com per exemple la reducció de pèrdues tèrmiques en l'envolupant dels edificis (aïllament de parets i cobertes, canvi de tancaments exteriors), la dotació d'enllumenat i equips elèctrics de baix consum, l'aprofitament de la il·luminació natural, l'ús de sistemes de climatització i calefacció passius o d'alta eficiència i altres actuacions que tinguin per objecte l'estalvi d'energia.
 • Actuacions dirigides a la reducció de l'impacte ambiental de les instal·lacions juvenils, que inclouen la millora o la substitució d'instal·lacions de calefacció o climatització amb impacte sever en el medi, la implantació de sistemes d'estalvi d'aigua de consum, la dotació d'equips d'aprofitament d'aigües pluvials, la posada en marxa de sistemes de tractament de residus i d'aigües negres que siguin neutres o beneficiosos per al medi, la dotació d'equips de reutilització d'aigües grises, i altres iniciatives de característiques similars.
 • Actuacions de millora ambiental i de recuperació d'ecosistemes i d'entorns naturals degradats en terrenys de les instal·lacions juvenils.

Despeses subvencionables

 • Les despeses derivades de l'execució de les obres i instal·lacions, així com les despeses derivades del lloguer de maquinària per a la realització de l'obra.
 • Les d'adquisició de l'equipament i maquinària que siguin necessàries per fer efectiva la transició energètica, ecològica i mediambiental.
 • Els honoraris del personal facultatiu, els estudis i altres serveis professionals contractats per a la redacció dels projectes tècnics vinculats a l'actuació subvencionada.
 • Les despeses derivades de llicències d'obres, taxes i visats col·legials necessàries per portar a terme l'actuació subvencionada.
 • Les derivades de la contractació dels serveis d'auditoria de comptes sobre el compte justificatiu de la subvenció concedida.

Beneficiaris

Podran obtenir la condició de beneficiaris d’aquests ajuts les persones, empreses, entitats o ens locals que tinguin la propietat d'una instal·lació o que en siguin titulars de la gestió.

Per poder optar a aquesta subvenció, cal que la instal·lació estigui inscrita al Registre d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves

Quantia

El pressupost de l'actuació que es presenta a la convocatòria no pot ser inferior a 20.000,00 euros ni superar els 300.000,00 euros.

Cada projecte presentat ha de fer referència a una única instal·lació juvenil. Així mateix, totes les actuacions referides a una mateixa instal·lació juvenil s'han d'incloure en el mateix projecte.

Aspectes a tenir en compte sobre el procediment de gestió de les subvencions

El procediment de concessió d'aquesta subvenció és de concurrència competitiva i el termini màxim per resoldre i notificar la resolució és de sis mesos a comptar de la data de publicació de les convocatòries. Transcorregut aquest termini, si no s'ha dictat i notificat una resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada

A l'annex 2 de bases específiques s'estableix la documentació particular que s'ha de presentar per cada línia de subvenció. Aquesta comportarà la presentació d'una memòria general del projecte que de manera detallada complementi la informació que s'estableix a la base general, així com un compromís formal del propietari de la instal·lació segons el qual destinarà l'equipament a instal·lació juvenil registrada durant els 10 anys següents a comptar de la data d'execució completa del projecte subvencionat.

Les sol·licituds es valoren d'acord amb uns criteris generals i uns altres criteris específics de cada línia. Els criteris generals poden obtenir una valoració de fins a 50 punts en aspectes com la implantació territorial de la persona sol·licitant, l'impacte social del projecte en el seu àmbit, la viabilitat econòmica i tècnica del projecte, així com el seu cofinançament. Els criteris específics de la línia d'ajut adreçada a les instal·lacions juvenils (fins a 50 punts) valorarà qüestions com el percentatge d'ocupació mitjana entre el 2010 i el 2020, l'antiguitat de l'edifici, l'impacte econòmic i social de la instal·lació o si el projecte està ja en fase d'execució.

Per poder atorgar la subvenció, cal que l'actuació obtingui un mínim de 50 punts sobre 100, que és la puntuació màxima establerta entre els punts generals i els específics. La superació d'aquest requisit no dona per si mateix cap dret a obtenir la subvenció. S'atorgarà una subvenció a les actuacions amb més puntuació distribuint el crèdit disponible en cada anualitat i per cada línia de subvenció.

Termini

Està pendent de publicació la corresponent convocatòria i per tant, el termini de presentació de sol·licituds encara no s'ha obert

Més informació: Ajuts a projectes de transició energètica i mediambiental a les instal·lacions juvenils.

 

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes