La nova norma, que entrarà en vigor el 2 de gener de 2023, incorpora els coneixements cientificotècnics més actuals i noves mesures de gestió del risc

23/06/2022

Després d'un llarg període de desenvolupament, finalment ha estat publicat al BOE el RD 487/2022, de 21 de juny, pel qual s'estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

La nova normativa, que entrarà en vigor el 2 de gener del 2023, derogarà l'actual RD 865/2003, que amb gairebé 20 anys d'antiguitat, es troba desfasat respecte als actuals coneixements tècnics i científics, els mètodes analítics i de mostreig o els requisits de formació del personal que realitza el manteniment de les instal·lacions de risc.

Entre les novetats que introdueix la nova normativa estan algunes de les qüestions que es detallen en aquest article. 

Pla de Prevenció i Control de la Legionel·la (PPCL) i el Pla Sanitari davant de la Legionel·la (PSL)

Un dels grans canvis és l'establiment d'un Pla de Prevenció i Control de Legionella (PPCL), que engloba i articula la informació, els procediments i les accions per evitar la proliferació de Legionella, i que s'adapta a les particularitats i les característiques de la instal·lació.

El titular de la instal·lació podrà optar per elaborar i implantar un PPCL o un Pla Sanitari davant de Legionella (PSL), però, el segon és opcional i el primer és el punt de partida obligatori

El Pla de Prevenció i Control de Legionel·la (PPCL) ha de ser dissenyat i implantat contemplant, almenys, els aspectes següents:

 1. Diagnòstic inicial de la instal·lació i descripció detallada de la instal·lació, que inclourà com a mínim: dades tècniques, plànol o esquema de la instal·lació, punts de presa de mostra i punts de possible emissió d'aerosols
 2. Descripció dels programes següents: Programa de manteniment i revisió d'instal·lacions i equips, Programa de tractament, Programa de mostreig i anàlisi de l'aigua, Programa de formació del personal.

Pel que fa al Pla Sanitari davant de Legionel·la (PSL) va un pas més enllà, està basat en l'avaluació del risc i es fonamenta en les recomanacions sobre plans sanitaris de l'aigua de l'Organització Mundial de la Salut. El PSL, de manera similar al PPCL, s'ha d'adaptar a les particularitats i les característiques de cada instal·lació.

El PSL es basa en el resultat de l'avaluació del risc de la instal·lació, en funció del qual se n'establiran els punts crítics, les mesures de control i de verificació i les mesures correctores corresponents. 

El PSL ha d'incloure:

 1. Avaluació del risc
 2. Mesures de control i verificació
 3. Gestió i comunicació
 4. Avaluació contínua del PSL

A les instal·lacions, locals, centres o edificis prioritaris (instal·lacions de locals, centres o edificis que presten serveis o són freqüentats per persones d'especial vulnerabilitat: centres sanitaris, sociosanitaris i penitenciaris), la persona titular haurà de basar el pla preferiblement en un PSL

Les persones titulars de les instal·lacions hauran d'actualitzar el PPCL o implantar el PSL, segons escaigui, en un termini d'un any des de l'entrada en vigor del RD 487/2022

Programa de mostreig i presa de mostres

Al nou RD, s'estableixen nous procediments documentats, amb una visió integradora, per al programa de mostreig de les instal·lacions, la presa de mostres en els diversos tipus d'instal·lacions i el transport de les mateixes (annexos V i VI).

Per als programes de mostreig s'especifiquen aspectes sobre la designació dels punts de mostreig i de la freqüència de mostreig específics per a: sistemes d'aigua sanitària, torres de refrigeració i condensadors evaporatius, sistemes d'aigua climatitzada o amb temperatures similars a les climatitzades, i altres instal·lacions

Així mateix, es descriu el procediment que cal seguir per fer la presa de mostres, amb aspectes específics que cal seguir per fer la presa de mostres en els quatre grups d'instal·lacions esmentats anteriorment.

Mètodes danàlisi

El mètode de referència per a la detecció de Legionella spp serà el mètode de cultiu, contemplat a la norma UNE-EN ISO 11731:2017 Qualitat de l'aigua. Recompte de Legionella

Altres mètodes d'anàlisi alternatives no basats en el cultiu i molèculars (en particular la qPCR) es podran utilitzar, amb caràcter complementari, en les situacions següents:

 1. En investigació de risc per a la salut de la població.
 2. En investigació de laparició de casos.
 3. En investigació de laparició dun brot.
 4. Quan lautoritat sanitària ho consideri necessari.
 5. Quan els equips presenten un funcionament irregular o múltiples parades, i posades en marxa en períodes de temps curts, sense detriment de la realització dels corresponents cultius.

La presa de mostres per a l'anàlisi de Legionella ha de ser realitzada per o sota la responsabilitat del laboratori que realitza l'assaig de Legionella  mitjançant cultiu. Els laboratoris han de tenir acreditats els mètodes d'anàlisi d'acord amb la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 Avaluació de la conformitat. Requisits generals per a la competència dels laboratoris dassaig i de calibratge. Es concedeix un termini de dos anys, a partir de lentrada en vigor del RD 487/2022, perquè els laboratoris acreditin els seus mètodes danàlisi per a la determinació de Legionella mitjançant cultiu.

D'altra banda, els mètodes alternatius han de tenir una certificació nacional o internacional de validesa, segons la norma UNE-EN ISO 16140-2:2016 Protocol per a la validació de mètodes alternatius (registrats) davant dels mètodes de referència.

Formació del personal

El personal propi o d'empresa de serveis a tercers que realitzi operacions menors en la prevenció i control de la Legionel·la (mesuraments de temperatura, comprovació dels nivells de biocides, control de pH) s'inclourà dins del pla de formació de l'empresa, que ha de contemplar la relació de continguts en funció de les activitats vinculades als PPCL/PSL, així com de les funcions assignades a les persones treballadores, al seu nivell de coneixement i la forma d'adquirir-lo.

La persona responsable tècnica del PPCL o PSL haurà de comptar amb la formació i els coneixements suficients per exercir l'elaboració, desenvolupament, implantació i avaluació del Pla corresponent, així com proposar a la persona titular de la instal·lació les mesures correctores corresponents i, si escau , complir amb el que estableix larticle 5 del Reial decret 830/2010, de 25 de juny, pel qual sestableix la normativa reguladora de la capacitació per realitzar tractaments amb biocides.  

El personal propi o de l'empresa de servei a tercers que exerceixi la seva activitat relativa al programa de tractament haurà d'estar en possessió de la qualificació professional relativa al manteniment higienicosanitari d'instal·lacions susceptibles de proliferació de Legionella i altres organismes nocius i la seva disseminació per aerosolització (SEA492_2), recollida al Reial Decret 1223/2010, d'1 d'octubre, o un certificat de professionalitat que acrediti les unitats de competència corresponents a la formació establerta en aquesta qualificació.

Validesa del certificat d'aprofitament

Es prorroga la validesa durant un termini de cinc anys dels certificats d'aprofitament recollits a l'Ordre SCO/317/2003, de 7 de febrer, per la qual es regula el procediment per a l'homologació dels cursos de formació del personal que realitza les operacions de manteniment higienicosanitari d'instal·lacions amb risc de legionel·losi, tant inicials com de renovació impartits, a data de l'entrada en vigor del RD 487/2022. Durant aquest període es faran cursos encaminats a l'obtenció del certificat de professionalitat

Els aplicadors/operadors que actualment disposin del certificat d'aprofitament, per continuar exercint la seva activitat de manteniment, revisió i control higienicosanitari de les instal·lacions, abans de finalitzar aquest període transitori, han de complir les condicions que estableixi la legislació relatives a l'obtenció del Certificat de Professionalitat corresponent la Qualificació Professional de nivell 2  Manteniment higienicosanitari d'instal·lacions susceptibles de proliferació de Legionella i altres organismes nocius i la seva disseminació per aerosolització (SEA492_2).

Durant el període transitori, les comunitats autònomes poden adoptar les disposicions que considerin oportunes per pal·liar els eventuals problemes que puguin ocasionar al mercat de treball la manca de professionals. 

Font: higieneambiental.com

 

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes