S’han produït diverses modificacions en l’àmbit tributari, algunes d’especialment substancials i que afecten les pimes catalanes. Algunes ja van entrar en vigor el 2016 i cal tenir-les en compte amb el nou exercici que comença.

26/01/2017

A continuació, Pimec, de què l'ACCAC és sòcia col·lectiva, enumera els canvis més destacats per tal que les pimes i autònoms puguin complir les seves obligacions tributàries i fer una adequada planificació de la millor manera possible:

Impost sobre Societats

Modificació dels pagaments fraccionats

Les empreses amb facturació superior als 10 milions d’euros anuals hauran de fer pagaments fraccionats de l’impost en els primers 3, 9 i 11 mesos de l’exercici (abril, octubre i desembre) per la major de les dues quanties següents:

- 23% del resultat comptable positiu del període de referència, minorat únicament pels pagaments fraccionats ja realitzats.

- El 24% de la base imposable corresponent al pagament fraccionat, deduint-ne les bonificacions, retencions i ingressos a compte i els pagaments fraccionats anteriors corresponents al període impositiu.

Compensació de bases imposables negatives

Per als exercicis iniciats a partir de l’1 de gener de 2016, es limita la compensació de bases imposables negatives d’exercicis anteriors en els següents termes:

- 25 % en el cas de xifra de negocis superior a 60 milions d’euros.

- 50 % en el cas de xifra de negocis entre 20 i 60 milions d’euros.

- 60 % (2016) i 70 % (2017 en endavant) en el cas de xifra de negocis inferior a 20 milions d’euros.

Deducció per doble imposició internacional o interna

En el cas d’empreses amb una xifra de negocis superior a 20 milions d’euros, es limita al 50 % l’aplicació de la deducció per doble imposició internacional o interna (generada o pendent de compensar). La mesura entra en vigor per als exercicis iniciats a partir de l’1 de gener de 2016.

Deterioraments que van resultar fiscalment deduïbles en períodes impositius anteriors al 2013

Cal practicar una reversió dels deterioraments per un import mínim anual del 20 % sobre el total dels deterioraments fiscalment deduïts en períodes impositius anteriors al 2013, sense perjudici que hi resultin aplicables, per les regulacions de general aplicació, reversions superiors. La mesura entra en vigor per als exercicis iniciats a partir de l’1 de gener de 2016.

Deduïbilitat de les pèrdues per la transmissió de participacions en entitats

Per als exercicis iniciats a partir de l’1 de gener de 2017, no seran deduïbles les pèrdues que s’hagin produït en la transmissió de participacions en entitats sempre que es tracti de participacions amb dret a l’exempció en les rendes positives obtingudes, bé sigui en dividends o en plusvàlues generades en la transmissió de participacions.

Així mateix, queda exclosa d’integració en la base imposable qualsevol tipus de pèrdua que es generi de la participació en entitats ubicades en paradisos fiscals o en territoris que no assoleixin un nivell de tributació adequat.

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

Entrada en funcionament del Sistema Immediat d’Informació

A partir de l’1 de juliol de 2017, entra en funcionament el Sistema d’Informació Immediat (SII), pel qual les empreses amb facturació superior a 6 milions d’euros, grups d’IVA i adherides al REDEME hauran d’informar, en un termini de 4 dies, de les factures emeses i rebudes. Per al càlcul d’aquest termini quedaran exclosos els dissabtes, diumenges i festius nacionals. Durant el segon semestre de 2017, aquest períodes’allargarà fins als 8 dies.

La presentació d’aquesta informació eximeix de l’obligació de presentar els models 347, 340 i 390. També es disposa de 10 dies addicionals per presentar el model 303 (fins el dia 30 del mes següent al període a liquidar). La informació corresponent al primer semestre del 2017 també s’haurà de presentar durant el segon semestre d’aquest any.

Ajornament de deutes tributaris

S’elimina la possibilitat de sol·licitar l’ajornament o fraccionament dels deutes tributaris.

- No es poden sol·licitar en cap cas en els deutes per IRPF (models 111 i 115).

- També es limita als deutes per Impost sobre Societats (model 202) i liquidacions tributàries confirmades totalment o parcialment en virtut de resolució ferma quan prèviament hagin estat suspeses durant la tramitació del corresponent recurs o reclamació en seu administrativa o judicial.

- En el cas de l’IVA (model 303), es manté la possibilitat en el supòsit que es pugui provar que les quotes repercutides no hagin estat cobrades, i en aquests casos l’administració analitzarà la procedència de l’ajornament. Informa't de com ajornar l'IVA.

Relacions amb les administracions públiques

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, obliga a relacionar-se mitjançant el registre electrònic, entre altres, a les persones jurídiques i a les entitats sense personalitat jurídica (associacions, societats civils, comunitats de béns, herències jacents i comunitats de propietaris) en el cas de notificacions, presentació de documents i sol·licituds a través de registre.

La llei també permet a les persones físiques i jurídiques informar l’AEAT d’un correu electrònic i/o dispositiu electrònic per tal de rebre avisos de l’Agència Tributària. Aquest servei és voluntari i no substitueix el sistema d’enviament de notificacions. 

Impostos especials

S’incrementen els tipus impositius sobre determinades begudes alcohòliques i derivades, així com sobre el tabac.

Potser t'interessa: Com ajornar l'IVA a partir del 2017.

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes