La nova Llei de Contractes del Sector Públic, aprovada recentment, canvia aspectes rellevants de la compra pública i incorpora millores que en faciliten l'accés de la pime.

28/09/2018

Entre d’altres novetats, l’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, comporta que a partir del 9 de setembre de 2018, les empreses que es volen presentar a licitacions en què els poders adjudicadors (administracions, empreses públiques,...) han d'utilitzar el procediment obert simplificat hauran d’estar inscrites al Registre Oficial de Licitadors i Empreses classificades (ROLECE) o en un registre equivalent RELI, en el cas d’administracions catalanes.
 
Des de Pimec han treballat amb els diferents grups parlamentaris en la formulació d’esmenes sobre el text presentat inicialment pel govern i destaquen els següents punts:
 • S’incorpora, com a objecte i finalitat de la Llei, el fet de facilitar l’accés a la contractació pública de les petites i mitjanes empreses.
 • Augmenta el nombre de contractes susceptibles de recurs especial en matèria de contractació.
 • Es legitima explícitament a les organitzacions empresarials sectorials representatives dels interessos dels afectats, per a poder presentar un recurs especial en matèria de contractació.
 • Quan s’imposin al recurrent caucions o garanties per a respondre davant de possibles perjudicis derivats de la interposició del recurs, aquestes hauran d’estar subjectes al principi de proporcionalitat i tenir en compte el subjecte i l’objecte afectats
 • El fet de designar un responsable del contracte per part dels organismes de contractació passa de ser potestatiu a ser obligatori.
 • Per intentar evitar l’adjudicació a empreses pantalla o simples gestores del contracte principal que després subcontracten, augmenten les exigències als licitadors en relació als compromisos de dedicació o adscripció de mitjans personals o materials a l’execució del contracte.
 • S’incorporen alguns criteris que atenuen les exigències de classificació per a contractes d’obra.
 • S’estableix com a norma general la divisió en lots dels contractes i com a excepcional i amb necessitat de justificació la no divisió dels mateixos.
 • El deure de confidencialitat no podrà ser excusa per establir restriccions a la divulgació de parts no confidencials dels contractes.
 • S’estableix com a base dels criteris d’adjudicació del contracte la millor relació qualitat preu.
 • S’aprofundeix en les mesures per evitar que ofertes anormalment baixes, fonamentades en preus inferiors als del mercat i incompliment de la normativa laboral i mediambientals, resultin les adjudicades.
 • S’elimina la potestat per part de l’administració del fet de de fixar un termini de més de 30 dies per aprovar les certificacions d’obra o els documents que acrediten la conformitat amb el que disposa el contracte en relació als bens entregats o serveis prestats, a partir d’acords expressos inclosos al contracte o a algun dels documents que regeixen la licitació,
 • S’estableix la possibilitat que l’organisme de contractació pugui preveure en els plecs de clàusules administratives el pagament directe al subcontractat.
 • El termini de cobrament dels subcontractats no podrà ser més desfavorable que els previstos a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
 • L’administració haurà de comprovar l’estricte compliment dels pagaments que els contractistes adjudicataris dels contractes públics han de fer als seus subcontractats o subministradors que participin en els mateixos en els contractes d’obres i de serveis el valor estimat dels quals superi els 5 milions d’euros i en els que l’import de la subcontractació sigui igual o superior al 30% del preu del contracte. Per la resta de contractes, l’administració en podrà fer la comprovació de forma potestativa.

Potser t'interessa: Canvis per participar en licitacions de procediment obert simplificat.

 

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes