S'aprova una línia d'ajuts directes dotat amb 7.000 milions però que no contempla a la totalitat del sector de les cases de colònies.

23/03/2021

El RDL 5/2021, de 12 de març, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, aprova un conjunt de mesures de suport orientats a la millora de la solvència de pimes i autònoms que hagin vist afectada la seva activitat arran de la pandèmia COVID 19 i que siguin viables a partir de la represa de l’activitat.

Els fons que preveu el reial decret s’estructuren en tres àmbits:

 1. Línia 7.000 Milions d'ajuts directes: orientada a reduir l’endeutament subscrit a partir de març 2020, de caràcter finalista i destinada a satisfer deute i realitzar pagaments a proveïdors i altres creditors.
 2. Línia 3.000 Milons per a la reestructuració de deute financer COVID
 3. Línia 1.000 Milions per destinar com a Fons de recapitalització d'empreses.

La primera línia d'ajut dotada de 7.000M d'euros, dels quals poden arribar a Catalunya uns 1.000 milions, té un caràcter finalista destinat a satisfer deute i realitzar pagaments a proveïdors i altres creditors, financers i no financers, així com costos fixos incorreguts per a les empreses i professionals més afectats, però s'ha adscrit a sectors molt concrets que es determinen a l'annex I d'aquest RDecret. Un cop més, hi ha una exclusió de codis CNAE que afecta directament al lleure educatiu i més concretament a les instal·lacions juvenils, al no estar recollits alguns dels codis habituals amb els que operen algunes de les seves empreses i entitats. Des de l'ACCAC, s'ha anat reclamant des del primer estat d'alarma, quan el suport als ERTOs també el marcava un llistat de CNAEs, la greu afectació del sector del lleure i cases de colònies sempre exclosos, i reivindicant que els ajuts han de regir-se per uns criteris més equitatius basats en la pèrdua d'ingressos de les empreses, que en el cas del sector que representa és de més del 80%.

El decret planteja, així mateix, una extensió fins a finals d’any de les moratòries per al desencadenament automàtic de processos concursals.

Si bé queden importants punts pendents de desenvolupament reglamentari, a continuacíó es descriuen els elements bàsics dels tres fons previstos:

1. LÍNIA COVID D’AJUTS DIRECTES A AUTÒMONS I EMPRESES PER AL SUPORT DE LA SOLVÈNCIA I REDUCCIÓ ENDEUTAMENT SECTOR PRIVAT de 7.000 MILIONS

- Distribució geogràfica de la línia

 • 2.000 Milons per a Balears i Canàries
 • 5.000 Milons per a la resta de comunitats

- A qui va adreçada

Empreses i autònoms que hagin sofert una caiguda de l’activitat el 2020 respecte al 2019 d’almenys un 30%.

- Compromisos del Beneficiari

 • Manteniment de l'activitat
 • No repartiment de dividends

- Requisit elegibilitat Beneficiari

Empresaris i professionals adscrits a sectors recollits a l'Annex I que sobre la base d’operacions declarades en l’IVA o equivalent el 2020, hagin tingut una caiguda en el volum d’operacions declarat superior al 30% respecte al 2019

Límits màxims ajut:

 • Empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació objectiva en l’IRPF: 3.000 euros.
 • Empresaris i professionals amb caiguda 30% volum operacions:
  • 40% de la caiguda del volum operacions que superi el 30% per a empreses i professionals que tinguin un màxim de 10 empleats.
  • 20% de la caiguda del volum operacions que superi el 30% per a empreses i professionals que tinguin més de 10 empleats.
  • L’ajut no podrà ser inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000 euros.

- Aplicació de la línia

Ajut de caràcter finalista destinat a satisfer deute i realitzar pagaments a proveïdors i altres creditors, financers i no financers, així com costos fixos incorreguts.

- Com sol·licitar els ajuts

Les comunitat autònomes hauran de definir els criteris de concessió dels ajuts dins els paràmetres exposats anteriorment 

- Termini màxim per concedir aquests ajuts

31 de desembre 2021

 

2. LÍNIA REESTRUCTURACIÓ DEUTE FINANCER COVID de 3.000 MILIONS

- A qui va adreçada

Empreses i autònoms que siguin viables amb problemes puntuals de solvència i que amb la reestructuració vegin restaurada la seva solvència.

- Requisits previs

Haver sol·licitat l’ampliació de terminis d’acord amb el que preveu el RDL 34/2020 de 17 de novembre.

- Nivells reestructuració

 • Extensió dels terminis més enllà del previst en el RDL 34/2020, de 17 de novembre.
 • Conversió del préstec en participatiu mantenint la cobertura de l’aval ICO, reforçant així els recursos propis donat el tractament equivalent a capital dels esmentats préstecs participatius.
 • Mesures d’últim recurs, de caràcter excepcional, consistents en transferències per a la reducció del principal del deute avalat subscrit durant la pandèmia.

Pendents definició condicions i requisits a fixar per Acord Consell Ministres.

- Extensió terminis venciment operacions que hagin rebut aval públic 

 • El termini de venciment dels avals ICO es podrà estendre per un període addicional en els termes que es fixin per acord de Consell de Ministres.
 • La mesura serà efectiva en el marc d’acords de renegociació que es produeixin entre deutors i entitats financeres.

- Mesures de reducció de l'endeutament 

 • El Ministeri d’Afers Econòmics podrà realitzar transferències a empreses i autònoms que compleixin amb els requisits establerts pel Codi de Bones Pràctiques amb la finalitat exclusiva de reduir el principal pendent de les operacions que hagin rebut aval ICO Covid.
 • La mesura serà efectiva en el marc d’acords de renegociació que es produeixin entre deutors i entitats financeres.
 • L’entitat no aplicarà comissió de cancel·lació anticipada.

- Formalització en escriptura pública de l’extensió dels venciments i carència

Els drets aranzelaris notarials i registrals derivats de la formalització i inscripció es bonificaran en un 50%:

 • Per atorgament escriptura novació reducció 50% amb mínim 30 € i màxim 75 €.
 • Drets derivats intervenció pòlisses es bonifiquen en un 50% amb mínim de 25 € i màxim de 50 €.
 • Inscripció garantia real reducció 50% amb mínim 24 € i màxim de 50 €.

- Moderació interessos moratoris

Fins un màxim de sumar a l’interès del préstec un 1% sobre el capital pendent del préstec.

- Codi de Bones Pràctiques

A aprovar mitjançant acord de Consell de Ministres.

 

3. LÍNIA CREACIÓ FONS DE RECAPITALITZACIÓ EMPRESES AFECTADES PER COVID de 1.000 MILIONS

- Aplicació de la línia

Instruments d’endeutament, capital i quasi capital per donar suport a projectes viables, amb participació de l’estat en els beneficis futurs i amb una estratègia de sortida fixada en 8 anys. Entitat gestora: COFIDES

- A qui va adreçada

Empreses i autònoms viables amb problemes puntuals de solvència i que amb la reestructuració vegin restaurada la seva solvència.

- Requisits previs

 • Haver sol·licitat l’ampliació de terminis d’acord amb el que preveu el RDL 34/2020, de 17 de novembre.
 • L’anàlisi de viabilitat i risc valorarà les eventuals reestructuracions de deute dels punts anteriors que l’empresa hagi realitzat.

Pendents competències de la gestora del fons i del comitè tècnic d’inversions a fixar per Acord Consell Ministres.

 

- CONDICIONS ELEGIBILITAT PIMES I AUTÒNOMS EN ELS TRES FONS

 • No haver estat condemnat amb la pèrdua possibilitat obtenir subvencions.
 • No haver estat declarat culpable en resolució de contracte amb l’Administració.
 • Estar al corrent d’obligacions de reintegrament de subvencions o ajuts.
 • Estar al corrent de pagament amb Hisenda/Seguretat Social.
 • No haver sol·licitat concurs voluntari, no haver sigut declarat insolvent en qualsevol procediment.
 • No tenir residència en un paradís fiscal.

Així mateix, els beneficiaris assumeixen el compromís de:

 • Mantenir l’activitat fins a 30 de juny de 2022.
 • No repartir dividends durant 2021 i 2022.
 • No aprovar increments en les retribucions de l’alta direcció durant un període de 2 anys.

 

- CONSELLS D'ACTUACIÓ

Els tres fons tenen encara un recorregut normatiu important, però les empreses poden començar a prendre ja algunes mesures:

 • Per a empreses amb caiguda facturació superior al 30 %, preparar documentació que ho acrediti i planificar el destí de l’ajut per tal de poder-se acollir a la línia d’ajuts directes des del moment en què la Generalitat habiliti la finestreta de condicions.
 • Per a empreses que vulguin acollir-se a reestructuració deute financer Covid, procedir a l’ampliació dels terminis actuals per tal de complir aquest requisit previ.
 • Reflexió estratègica respecte a tenir una participació temporal de l’estat, ja sigui en forma de capital o de préstec participatiu, cosa que representa un important reforç estratègic.

Des de PIMEC, de la qual l'ACCAC és soci col·lectiu, es facilita suport a través del seu departament de Consultoria Estratègica i Finançament per tal de diagnosticar les necessitats i la millor forma d’aplicar els suports resultants del RDL 5/2021.   

Font: PIMEC

 

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes