Recollint l’experiència de l’estiu 2020 i l’etapa de represa del curs, es revisen i adapten els criteris per la realització d'activitats de lleure durant el curs, durant les vacances escolars i les activitats formatives de les entitats.

03/05/2021

La Direcció General de Joventut ha publicat els nous Criteris per a desenvolupar les activitats d'educació en el lleure en el marc de la pandèmia per Covid-19 un cop aprovat pel Comitè Tècnic del Pla PROCICAT. 

Aquest nou document substitueix els anteriors protocols que fixaven les mesures de l'estiu passat i de les activitats de lleure des de l'inici de curs. Així doncs, tot i l'èxit de l'anterior campanya de l'estiu on no va haver pràcticament incidència de la malaltia, s'avança per millorar en el desenvolupament de les activitats de lleure en aquest marc de pandèmia, i es revisa i estableix els criteris generals aplicables a les activitats d’educació en el lleure en època de vacances escolars (Setmana Santa, estiu i Nadal), així com també a la resta d’activitats que es fan durant el curs (esplais i agrupaments escoltes), incloent les excursions i sortides de cap de setmana, amb pernocta o sense, i, les accions formatives. Segueix vigent el protocol específic per a la realització de les colònies escolars.

L’objectiu d’aquests criteris no és altre que permetre realitzar les activitats d’educació en el lleure atenent al seu gran valor educatiu i la seva importància en el creixement integral d’infants i joves.

Aquesta nova versió de protocol ja és vigent i està previst que ho sigui durant tot l'any 2021. Cal tenir en compte però, que aquest document s’haurà d’adaptar a les resolucions i mesures vigents en cada moment, el compliment de les quals preval sobre el compliment dels plans sectorials. En aquest sentit, destacar que en aquest moment el grup de convivència encara està establert en 6 infants.

De la mateixa manera el Decret 267/2016, que regula les activitats d’educació en el lleure, continua vigent i s’ha d’aplicar en tot allò que no contradigui els criteris establerts en aquest document, tenint en compte que el Decret esmentat ja es va adaptar i modificar parcialment l’estiu passat mitjançant la RESOLUCIÓ TSF/1198/2020, de 2 de juny, per la qual s'adopten mesures extraordinàries destinades a les activitats d'educació en el lleure en les que participen menors de 18 anys, per reduir riscos de propagació de la COVID-19. D'entre aquestes adaptacions, recordar que preveu que les instal·lacions inscrites al Registre d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, en les quals s'han de dur a terme les activitats amb pernoctació, poden habilitar espais complementaris temporals als que consten en l'esmentat registre per tal d'adequar-se als requisits establerts pel PROCICAT.

Per l'elaboració d'aquests criteris s'ha comptat amb la participació i consideracions dels diferents agents del lleure educatiu, entre els quals també ha participat l'ACCAC

En relació al contingut de les mesures i criteris que conté aquest nou protocol, us destaquem en aquest article algunes novetats, així com us recordem d'altres que es mantenen.

Tràmits i requisits participants

A més a més de la notificació de les activitats de dues nits o més, es manté l'obligació de presentar la Declaració responsable conforme l’entitat organitzadora compleix les mesures de seguretat i higiene relativa al compliment de determinats requisits vinculats a l'organització de les activitats de lleure educatiu en temps de la Covid.

També serà imprescindible que els pares o tutors dels participants continuïn presentant una declaració responsable de compliment de les condicions ja conegudes per participar en les activitats.

Grups de convivència, organització i ràtios

Destacar que a les colònies, així com als campaments, el grup de convivència pot ser com a màxim de 30 participants. En els casals d’estiu aquest límit podrà ser fins a 24 participants. En qualsevol cas, pels avantatges organitzatius i pedagògics que suposa, així com per facilitar la traçabilitat i les mesures d’aïllament que calgui prendre, la recomanació general és que el grup de convivència sigui d’entre 10 i 14 participants. Aquest nombre de participants no comptabilitza els dirigents que hauran de complir les ràtios de la normativa vigents, aplicant-se segons l'establert al Decret 267/2016 i que es poden consultar en l’enllaç següent: Ràtio de dirigents en activitats d’educació en el lleure.

Mobilitat

En relació a la mobilitat, sempre caldrà tenir en compte les possibles limitacions establertes per les resolucions del Departament de Salut. Si que destacar però, que en els desplaçaments en autocar es podran utilitzar la totalitat dels seients i, quan el nivell d’ocupació ho permeti, es procurarà la màxima separació entre els usuaris. Cal distribuir els infants per grups bombolla i, si és possible, deixar un espai de separació entre els diferents grups cal garantir la ventilació i la resta de mesures de seguretat. L’ús de mascareta és obligatori a partir de 6 anys i recomanable en infants a partir de 3 anys. No es pot menjar ni beure durant el trajecte. S’ha de facilitar el rentat de mans previ i posterior amb solució hidroalcohòlica.

Pel que fa als dirigents de les activitats de lleure (siguin remunerats o no), la mobilitat per acudir a l’activitat o a la seva preparació es considera desplaçament per motius laborals. Sempre que les reunions de treball i assemblees vinculades a la organització i desenvolupament d’activitats d’educació en el lleure tinguin, tant pel contingut com per la forma en què es desenvolupin, la consideració d’activitats de caràcter professional s’aplicaran els criteris que regeixin en cada moment per a les activitats de caràcter laboral.

Mesures en l'àmbit de la seguretat a les activitats

Es manté la figura del Responsable de prevenció i higiene. Hi ha d’haver un mínim d'un responsable per activitat (diferent de la persona responsable de l’activitat) amb la funció de vetllar pel compliment de les mesures de prevenció i higiene. Només haurà de haver en aquelles activitats recollides al Decret 267/2016.

El pla d'actuació davant un cas sospitós durant l'activitat és inicialment el mateix que l'estiu passat. Per contra, aquest estiu 2021 no serà necessari utilitzar la graella de registre de comprovació de símptomes de manera sistemàtica com es va fer l’estiu passat, només quan un infant es trobi malament, caldrà valorar la presència de símptomes.

També mesures com l'ús de la mascareta i la distància preceptiva cercant l'equilibri amb els objectius pedagògics i educatius de l'activitat segueixen els criteris del passat estiu.

Respecte l'aforament on es realitza l'activitat, es podrà comptar amb tants participants com ho permeti l’espai d’activitats disponible segons la ràtio establerta de m2 per participant (actualment de 2,5 m2) sense comptabilitzar-hi les persones dirigents. El càlcul de m2 per participant s’ha de fer globalment i no sectoritzat per cada grup de convivència de l’activitat.

Recordar que una de les mesures principals en les activitats que es realitzen en un espai interior és la ventilació. Com a criteri general, es recomana mantenir les instal·lacions interiors ventilades, amb les finestres i portes sempre obertes. Quan no sigui factible, cal mantenir les finestres i portes obertes durant el màxim de temps possible i el màxim nombre de vegades, especialment en els espais més concorreguts i en espais compartits. Com a mínim, caldrà ventilar l’espai 3 vegades al dia durant 10 minuts. També la neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat diària. Cal garantir la desinfecció d’aquelles superfícies d’ús més comú.

En instal·lacions que permetin el dret d’ús a la cuina i aquesta hagi de ser utilitzada per més d’un grup, cal que sigui desinfectada després de cada ús. En el cas que la manipulació d’aliments no la facin professionals amb la titulació requerida, es poden tenir en compte les recomanacions d’higiene per al sector de la restauració.

Recomanacions específiques per a les colònies

Poden conviure diferents grups de centres diferents en una mateixa instal·lació sigui amb allotjament o sense, sempre i quan es respectin els grups de convivència estable i la distància de seguretat. Poden coexistir tipologies diferents d’usuaris en una mateixa instal·lació donant-los el tractament de grups de convivència estable diferenciats.

A les habitacions es mantindrà la distància d'1,5 metres entre caps, disposant les capçaleres dels llits capicuades, per evitar respiracions creuades. Com a novetat, destacar que es permet utilitzar mampares com a mesura alternativa a la distància recomanada, però només quan es tracti dels llits d'un mateix grup de convivència. Es permet que en una mateixa habitació hi hagi infants de 2 grups de convivència, sempre que es mantingui la distància física recomanada. Podeu consultar en el següent document les recomanacions de distribució dels dormitoris.

Altre variant respecte al protocol anterior és en l'organització en els menjadors, on els integrants d’un mateix grup de convivència poden seure junts en una o més taulesCaldrà mantenir la separació entre les taules de grups diferents. En el cas que en una mateixa taula hi hagi infants o joves pertanyents a grups diferents, caldrà deixar una cadira buida entre ells per garantir la distància (comentar que en aquesta versió actual del protocol s'enllaça encara al document de Recomanacions per a dormitoris, menjadors i lavabos que resta pendent d'actualització i que no s'ha de tenir en consideració).

Per últim, comentar que les excursions i altres activitats equiparables que es realitzen també a cases de colònies i albergs, s’aplicaran les mateixes normes que les que s’apliquen a les colònies, així com en acampades o rutes segons escaigui i en funció de si es fa pernoctació.

 

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes