L'accés a les colònies i sortides escolars, també un element important per combatre la segregació escolar.

23/03/2021

El Pacte contra la segregació escolar és el document amb què s'arriba a un compromís de país per combatre la segregació escolar i es referma la voluntat de les institucions catalanes de vetllar per una escola inclusiva i integradora, que asseguri les expectatives d'èxit de tot l'alumnat, tenint-ne en compte la diversitat i complexitat social.

La segregació als centres educatius suposa una vulneració del dret a l'educació en igualtat d'oportunitats, que està protegit per la Convenció sobre els drets de l'infant de les Nacions Unides i per la legislació en matèria d'educació. Per al conjunt de la societat, a més, la segregació escolar té efectes negatius sobre el rendiment escolar i sobre la convivència i la cohesió social present i futura.

Qui el signa i a qui s'adreça

Des de l'any 2017 el Síndic de Greuges ha treballat, en col·laboració amb el Departament d'Educació, amb la voluntat de promoure polítiques de lluita contra la segregació escolar des de la corresponsabilitat dels diferents actors que intervenen en l'àmbit educatiu.

Les entitats signants del Pacte són el Departament d'Educació, el Síndic de Greuges, gairebé tots els ajuntaments de més de 10.000 habitants, membres de la comunicat educativa i del Parlament de Catalunya.

Totes les mesures que s'hi proposen s'adrecen al conjunt de centres educatius que integren el Servei d'Educació de Catalunya: els centres públics i els centres privats sostinguts amb fons públics.

Què conté

El document inclou trenta actuacions i cent vuitanta-nou mesures que es concreten en nou àmbits que el Departament d'Educació i els diferents ens municipals que el subscriuen s'han compromès a implementar.

En general, les mesures s'orienten a incrementar la corresponsabilitat dels centres en l'escolarització equilibrada d'alumnes i la dotació de recursos per atendre les necessitats específiques de suport educatiu existents del conjunt de centres que integren el Servei d'Educació de Catalunya.

El decret d'admissió, la primera actuació del Pacte

Per donar resposta a un dels compromisos recollits en el Pacte, el Govern de la Generalitat de Catalunya aprova el Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya (conegut com a "decret d'admissió"), el qual preveu un desplegament de mesures per combatre la segregació escolar.

Aquest Decret, que es desplegarà progressivament en els propers cursos, té com a objectius principals millorar l'equitat, combatre la segregació escolar i establir criteris per gestionar el procés d'admissió als centres educatius.

Algunes mesures que s'hi preveuen són les següents:

  • Avaluació anual dels nivells de segregació de cada centre.
  • Detecció de l'alumnat amb necessitats educatives específiques.
  • Reducció del nombre màxim d'alumnes per grup.
  • Ajuts per garantir la igualtat d'oportunitats en l'accés de l'alumnat socioeconòmicament vulnerable a les activitats complementàries i als serveis escolars

L'accés a les colònies i sortides escolars, també un element important per combatre la segregació escolar 

En els diferents informes sobre la segregació escolar a Catalunya presentats pel Síndic en els darrers anys, ha vingut destacant els efectes de la segregació sobre el desenvolupament de sortides i colònies escolars als centres amb una composició social desfavorida, constatant que en aquests centres, o bé s’han eliminat colònies escolars, o bé es fan colònies escolars amb una participació baixa, a causa de les dificultats socioeconòmiques d’una part important de l’alumnat a l’hora de sufragar-ne el cost.

Pel que fa a la programació de les colònies i sortides escolars en el projecte educatiu de centre, cal tenir present, segons el Síndic, que aquestes tenen una funció educativa específica que difícilment pot ser substituïda per activitats alternatives, i que ofereixen oportunitats educatives (experiències vitals, descoberta de l’entorn, etc.), especialment als infants de famílies socialment menys capitalitzades, que no sempre poden adquirir a través de les vies que tenen al seu abast. Així, doncs, tenen un clar valor educatiu i de foment de la igualtat d’oportunitats, plenament coherent amb els projectes educatius de centre que, per llei, han de fomentar el màxim aprofitament educatiu per als alumnes, la preservació de l’equitat i la cerca de l’excel·lència, tenint en compte la composició social de l’alumnat i les característiques de l’entorn del centre. La supressió (o minoració) d'aquestes activitats escolars en centres amb una composició social desafavorida o la manca de participació dels alumnes amb dificultats econòmiques en centres sense aquesta composició social, per bé que tinguin l’aval de la direcció i del consell escolar de centre d’acord amb l’autonomia organitzativa de què disposa el centre, a criteri del Síndic, contrasta amb els principis que han d’orientar la definició de tot projecte educatiu de centre, que limiten l’exercici de l’autonomia dels centres.

El Síndic també qüestionava que s’arribi a donar una situació en què una part important de l’alumnat manifesta la voluntat de no fer una activitat d’alt valor pedagògic que forma part del projecte educatiu de centre, i que el centre ho accepti. Per exemple, aparentment, quan un centre estableix un percentatge mínim de participació per fer les colònies, és que ofereix a les famílies la possibilitat que l’alumnat pugui escollir entre participar-hi o no, sense que la manca de participació a una activitat educativa troncal s’hagi de justificar. Però totes les famílies estan compromeses a respectar el projecte educatiu del centre i a promoure la participació de l’alumnat a les activitats que s’organitzen, i més quan aquestes tenen un valor pedagògic i per a la cohesió del grup reconegut pel mateix centre.

Amb tot, el Síndic afirma que quan hi ha obstacles per a la participació dels alumnes a les colònies que es poden superar amb recursos addicionals o amb mesures organitzatives (discapacitat, precarietat econòmica, etc.), el centre i l’Administració educativa han de buscar fórmules per evitar que aquests obstacles interfereixin en la participació de l’alumnat que els pateix, perquè l’objectiu és que tothom pugui fer l’activitat.

És en aquest sentit que el Pacte contra la segregació escolar que s'acaba de signar inclou mesures que s'adrecen a garantir l'accés en igualtat d'oportunitats dels infants a les colònies i sortides escolars entre d'altres activitats complementaries:

- Desenvolupar actuacions orientades a promoure l’organització de colònies escolars als centres, especialment quan es troben en entorns socials desfavorits, com ara:

  • Mesures per compensar els docents i el personal que hi participi.
  • Ajuts per fomentar l’accés dels centres i de l’alumnat en situacions socials o econòmiques desfavorides.

- Establir mesures d’accessibilitat econòmica (ajuts o altres) per garantir l’accés en igualtat d’oportunitats dels infants socialment desfavorits a les activitats escolars (per a sortides i colònies escolars, etc.).

 

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes