S’incrementa l’àmbit d’aplicació i fixa de termini fins al 2 de gener de 2024 per adaptar als nous requisits de la normativa les instal·lacions ja existents

25/01/2023

El passat 2 de gener va entrar en vigor el Reial decret 487/2022, pel qual s'estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi, publicat al BOE el 22 de juny de 2022. Aquest nou Reial decret deroga l’anterior disposició sobre la legionel·losi, el Reial decret 865/2003 ja que era necessari actualitzar amb els nous coneixements cientificotècnic, l'experiència acumulada tant en l'aplicació de la normativa i els resultats de l'estudi epidemiològic i ambiental dels casos i brots produïts en els darrers anys.

En aquesta nova disposició es contemplen millores tècniques, noves mesures de gestió del risc i innovacions necessàries per a un major control de les instal·lacions o equips susceptibles.

Quins són els canvis més rellevants respecte a l’anterior normativa?

1. Ampliació de la llista de les instal·lacions de risc. 

S’ha incrementat l’àmbit d’aplicació, que és per les instal·lacions que puguin ser susceptibles de convertir-se en focus d'exposició humana al bacteri i, per tant, de propagació de la malaltia de la legionel·losi durant el seu funcionament, proves de servei o manteniment, com per exemple:

 • Sistemes d'aigua sanitària.
 • Torres de refrigeració i condensadors evaporatius.
 • Equips de refredament evaporatiu.
 • Centrals humidificadores industrials.
 • Humidificadors.
 • Sistemes d'aigua contra incendis.
 • Sistemes d'aigua climatitzada o amb temperatures similars a les climatitzades (≥ 24 ºC), com piscines i zones de jocs d'aigua.
 • Fonts ornamentals amb difusió d'aerosols i fonts transitables.
 • Sistemes de reg per aspersió en el medi urbà o esportiu.
 • Dispositius de refredament evaporatiu per polvorització mitjançant elements de refrigeració per aerosolització.
 • Sistemes de rentatge de vehicles.
 • Mitjans de transport.
 • Màquines de reg o neteja de vies públiques i vehicles de neteja viària.
 • Qualsevol element destinat a refrigeració i/o humectació susceptible de produir aerosols no inclòs en la resta de punts.
 • Instal·lacions d'ús sanitari / terapèutic: Equips de teràpia respiratòria; respiradors; nebulitzadors; sistemes d'aigua a pressió en tractaments dentals; banyeres terapèutiques amb aigua a pressió; banyeres obstètriques per a parts i instal·lacions que utilitzin aigües declarades mineromedicinals o termals.
 • Qualsevol altra instal·lació que utilitzi aigua en el seu funcionament i produeixi o sigui susceptible de produir aerosols que puguin suposar un risc per a la salut de la població.

Queden excloses de l'àmbit d'aplicació d'aquest reial decret les instal·lacions ubicades en edificis dedicats a l'ús exclusiu d'habitatge, sempre que no afectin l'ambient exterior d'aquests edificis. Això no obstant, davant la sospita d'un risc per a la salut de la població, l'autoritat sanitària podrà exigir que s'adoptin les mesures de control que es considerin oportunes.

Es manté l'obligació de notificar les instal·lacions de torres de refrigeració i condensadors evaporatius i s'obre la porta a notificar altres tipus d'instal·lacions. Es reforcen les responsabilitats relatives al disseny, als materials utilitzats en els equips i aparells de les instal·lacions implicades.

2. Responsabilitats

L'art. 5 del Reial decret determina les responsabilitats, i preveu que les persones físiques o jurídiques titulars de les instal·lacions són les responsables del compliment de la present normativa, i que la contractació de la realització total o parcial de les activitats contemplades amb una empresa externa, no eximeix el titular de la instal·lació de la seva responsabilitat. Les empreses de serveis que realitzin operacions de prevenció i control de Legionel·la en les instal·lacions al seu càrrec, són responsables que es duguin a terme correctament les tasques que li hagin estat contractades.

El responsable tècnic del PPCL o, en el seu cas, el PSL té la responsabilitat de l'elaboració, desenvolupament, implantació i avaluació del Pla corresponent, així com, proposar a la persona titular de la instal·lació les mesures correctores corresponents.

Com a novetat s’incorpora, que en cas que la instal·lació sigui explotada per persona física o jurídica diferent del titular, a efectes del compliment de les responsabilitats i obligacions, el titular serà considerat com a responsable del seu compliment.

3. Pla de Prevenció i Control de Legionel·la (PPCL) i Pla Sanitari dvant la Legionel·la (PSL) 

Apareix l’obligació per part de les persones titulars de les instal·lacions d’actualitzar o implantar, un Pla de Prevenció i Control de Legionel·la (PPCL), que ha d’englobar i articular la informació, els procediments i les accions per evitar la proliferació de Legionel·la. De forma opcional es pot realitzar un Pla Sanitari davant la Legionel·la (PSL), que és un pas més enllà respecte al PPCL, està basat en l'avaluació del risc i es fonamenta en les recomanacions sobre plans sanitaris de l'aigua de l'Organització Mundial de la Salut.

Tant el PSL com el PPCL, s'han d'adaptar a les particularitats i característiques de cada instal·lació.

En les instal·lacions de locals, centres o edificis prioritaris que presten serveis o són freqüentats per persones d'especial vulnerabilitat, com ara, centres sanitaris, sociosanitaris i penitenciaris, la persona titular haurà de basar el seu pla preferiblement en un PSL. Es dona de termini per haver-ho realitzat fins al 2 de gener de 2024

Tota la documentació i registres del PPCL i/o PSL estarà en la mateixa instal·lació, es guardarà preferentment en format electrònic i es conservarà durant 5 anys des que es generi.

4. Adaptació 

El Reial decret també fixa de termini fins al 2 de gener de 2024 per adaptar als nous requisits de la normativa les instal·lacions ja existents, que amb anterioritat a l’entrada en vigor del present reial decret no els hi fos d’aplicació cap disposició sobre legionel·losi o sobre qualitat de l’aigua i ara es vegin incloses en la disposició present. Aquests requisits es troben indicats a l'apartat I “Requisits de disseny per a instal·lacions o equips” de l'Annex III “Requisits d'instal·lacions i de qualitat de l'aigua”.

“El disseny i els materials utilitzats en les instal·lacions i equips evitaran la formació d'incrustacions, el creixement microbià i la formació de biocapa. Els materials constitutius del circuit hidràulic a més resistiran l'acció agressiva de l'aigua i dels desinfectants químics o, si s'escau, del tractament tèrmic.

L'emmagatzematge de productes desinfectants i altres substàncies químiques utilitzades en la instal·lació, a més de les mesures genèriques de seguretat d'emmagatzematge de productes químics, haurà d'estar perfectament protegit de la irradiació solar i de les inclemències atmosfèriques.”

Les instal·lacions hauran de complir amb els requisits relatius a:

 • Sistemes d’aigua sanitària.
 • Torres de refrigeració i condensadors evaporatius.
 • Sistemes d'aigua climatitzada o amb temperatures similars a les climatitzades (≥ 24 °C) i aerosolització amb/sense agitació i amb/sense recirculació a través de rajos d'alta velocitat o la injecció d'aire, piscines, zones de jocs d'aigua, entre d'altres.
 • Dispositius de refredament evaporatiu per polvorització mitjançant elements de refrigeració per aerosolització.
 • Altres instal·lacions.

El període transitori per les instal·lacions establert en l'apartat anterior no serà d'aplicació als requisits objecte del Codi Tècnic de l’Edificació (salubritat i subministraments d’aigua) que es regiran pels períodes transitoris establerts en el Reial decret 314/2006, de 17 de març.

També es modifiquen les mesures a adoptar en funció dels resultats analítics de Legionel·la en algunes instal·lacions, canvis significatius en alguns dels protocols de Neteja i Desinfecció de les instal·lacions, i canvis en periodicitats en diversos controls analítics d'algunes instal·lacions.

5. Capacitació / Titulacions 

En l’article 18 del Reial decret apareixen canvis en l'àmbit de formació i certificats professionals, entre els que es pot destacar el següent:

 • La formació del personal del titular de la instal·lació o d'empreses de serveis a tercers que faci operacions menors en les instal·lacions, com poden ser el control de pH, de temperatura, comprovació de nivells de biocides, etc., s'inclourà dins del pla de formació de l'empresa titular de la instal·lació o de l’empresa de serveis a tercers.
 • La persona responsable tècnica del PPCL o PSL haurà de comptar amb la formació i els coneixements suficients per desenvolupar les activitats en què es realitzen tractaments amb biocides.
 • El personal propi o de l'empresa de servei a tercers que exerceix la seva activitat relativa al programa de tractament, haurà d'estar en possessió de la qualificació professional relativa al manteniment higienicosanitari d'instal·lacions susceptibles de proliferació de Legionel·la a i altres organismes nocius i la seva disseminació per aerosolització o un certificat de professionalitat que acrediti les unitats de competència corresponents a la formació establerta en aquesta qualificació. Els certificats de formació actuals tindran una vigència de 5 anys fins al 2 de gener de 2028, per poder facilitar que el personal pugui obtenir la qualificació professional corresponent.

6. Altres novetats

Referent als programes de mostreig s'especifiquen aspectes sobre la designació dels punts de mostreig i de la freqüència, i també es descriu el procediment a seguir per a realitzar la presa de mostres per a: sistemes d'aigua sanitària, torres de refrigeració i condensadors evaporatius, sistemes d'aigua climatitzada o amb temperatures similars a les climatitzades, i altres instal·lacions.

 • S’estableixen nous procediments per al programa de mostreig de les instal·lacions, la presa de mostres en els diversos tipus d'instal·lacions i el transport d'aquestes.
 • Per finalitzar, el Reial decret també incorpora canvis específics referents a mètodes analítics per part dels laboratoris i les acreditacions que han de disposar aquests laboratoris.

Pots consultar el Reial Decret aquí.

 

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes