Entre l’1 d’octubre i el 30 de novembre s’haurà de presentar l’autoliquidació de l’impost corresponent als exercicis del 2017, 2018 i 2019

30/10/2019

Acaba d’entrar en vigor el decret llei 8/2019 que modifica la llei de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques
 
La llei que regula aquest nou impost establert per la Generalitat de Catalunya va quedar en suspens degut al recurs d’inconstitucionalitat que va presentar el govern espanyol tot i que, Finalment el  tribunal constitucional ha declarat l’impost adequat al marc constitucional.
 
Aquest decret regula el termini de presentació de l’autoliquidació de l’impost, establerta de l’1 al 30 de juny, exceptuant els cursos corresponents a 2017,2018 i 2019 que s’hauran de liquidar de forma extraordinària entre l’1 d’octubre i el 30 de novembre degut a la promulgació de la llei.
L’autoliquidació s’haurà de presentar per via telemàtica, a la seu electrònica de l’ATC (Agència Tributària de Catalunya).
 
L’impost és pioner a Espanya i té com objectiu gravar determinats béns no productius  i alguns drets que recauen sobre aquests béns, que tenen com a titular les empreses però que s’utilitzen per a activitats particulars, com béns immobles (habitatge habitual, segones residències, etc.); cotxes i vehicles de potència de més de 200 cavalls; embarcacions de lleure (vaixells, iots, etc.); aeronaus (avions privats, helicòpters, etc.); i objectes d’art, antiguitats i joies.
 
Queden exclosos de tributació els béns immobles de les fundacions, les organitzacions no governamentals i, en general, de les entitats sense afany de lucre, sempre que es destinin de forma exclusiva a les seves finalitats pròpies no lucratives.
 
A efectes de l’impost, es consideren actius no productius:
 
  • Béns immobles.
  • Vehicles de motor amb una potència igual o superior a dos-cents cavalls.
  • Embarcacions de lleure.
  • Aeronaus.
  • Objectes d’art i antiguitats amb un valor superior al que estableix la Llei del patrimoni històric.
  • Joies.
 
Els actius s'han de valorar, a efectes de l'impost sobre els actius no productius, d'acord amb les regles següents:
 
  • El dret real de superfície, el dret real d'usdefruit, el dret real d'ús i el dret de propietat sobre béns immobles, pel valor cadastral del bé immoble actualitzat en la Llei de pressupostos corresponent.
  • Els vehicles de motor, les embarcacions i les aeronaus, pel seu valor de mercat. Si escau, s'apliquen les taules de valoració de vehicles usats aprovades als efectes de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de l'impost sobre successions i donacions vigents en la data de meritació de l'impost.
  • Els objectes d'art, antiguitats i joies, pel seu valor de mercat en la data de meritació de l'impost.
  • Els béns de l'ús dels quals se sigui cessionari com a conseqüència d'una operació d'arrendament financer, pel valor determinat per les normes aplicables als arrendaments en l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
Si no són aplicables les regles anteriors, els béns i drets s'han de valorar pel seu valor de mercat.
La quota de l’impost es determina per aplicació de la següent escala a la base imposable:
 
      Base liquidable          Quota íntegra          Resta base liquidable            Tipus aplicable
 
        fins a (euros)                    (euros)                          fins a (euros)                                 (%)
 
                         0,00                        0,00                           167.129,45                           0,210
 
                 167.129,45                     350,97                       167.123,43                           0,315
 
                334.252,88                     877,41                        334.246,87                           0,525
 
                668.499,75                  2.632,21                        668.500,00                            0,945
 
              1.336.999,75                 8.949,54                        1.336.999,26                         1,365
 
             2.673.999,01                 27.199,58                       2.673.999,02                          1,785
 
             5.347.998,03                 74.930,46                       5.347.998,03                          2,205
 
          10.695.996,06               192.853,82                        En endavant                           2,750
 
 
El model de declaració es l’aprovat per l’Ordre VEH/123/2019, de 20 de juny, per la qual s’aprova el model d’autoliquidació 540 de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques.
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes