El RD-Llei 15/2020 publica mesures que complementen qüestions laborals a partir del 22 d’abril.

21/04/2020

El Consell de Ministres ha aprovat avui sol·licitar al Congrés dels Diputats la pròrroga de l'estat d'alarma fins al 9 de maig. Aquesta pròrroga inclou una novetat en relació amb la mobilitat dels menors de 14 anys que, a partir del 27 d'abril, podran realitzar sortides controlades acompanyats d'un adult i complint les condicions d'higiene, seguretat i distància. Aquestes sortides dels menors seran d'acompanyament als adults en els desplaçaments actualment permesos per anar al supermercat, a la farmàcia o a entitats bancàries.

També s'ha aprovat el Reial Decret-Llei 15/2020, mitjançant el qual s’aproven mesures urgents complementaries de suport l’economia i l’ocupació. A continuació, es detallen aquelles qüestions laborals regulades al nou decret, que són d’aplicació a partir del 22 d’abril de 2020.

 

Pròrroga del teletreball i dret entorn els horaris i la reducció de la jornada:

Amb l’objectiu de garantir la protecció de les persones treballadores i de garantir l’atenció a les necessitats de conciliació de la vida laboral i familiar, es prorroga durant dos mesos, fins al 17 de juny, el caràcter preferent del treball a distància, així com el dret d’adaptació de l’horari i de reducció de la jornada.

 

ERTO derivat de causa de força major:

Al Preàmbul V, el qual avança les mesures per facilitar l’ajustament de l’economia i protegir l’ocupació, es recorda que el RDL 8/2020, de 17 de març, va adoptar mesures en matèria de suspensió de contractes i reduccions de jornada (ERTOs).

Aquesta normativa va introduir una definició d’una de les circumstàncies en les quals es pot motivar l’ERTO, la força major, diferent de la qual estava configurada pels tribunals; creava un concepte legal que implica l’apreciació d’aquesta causa quan el fet que motiva la mesura d’ERTO es troba directament vinculat i en exclusiva a la situació d’excepcionalitat derivada de la crisi sanitària, corresponent a l’autoritat laboral constatar l’existència dels fets descrits, el vincle entre aquests fets i l’activitat de l’empresa, així com la proporcionalitat de la mesura.

Recordem que les circumstàncies existents en les quals es podia motivar l’apreciació d’una causa de força major, d’acord amb aquest decret, són les següents:

 • Suspensió/cancel·lació d’activitats.
 • Tancament temporal de locals d’afluència pública.
 • Restriccions en el transport públic i de la mobilitat de persones o mercaderies.
 • Falta de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l’activitat.
 • Situacions urgents i extraordinàries degut al contagi de la plantilla o a l’adopció de mesures d’aïllament preventiu per l’Autoritat Sanitària.

Tenint en compte això, el nou Reial Decret-Llei 15/2020 introdueix la possibilitat d’apreciar una força major parcial. Aquesta circumstància s’apreciarà quan alguna de les causes anteriorment detallades no afecti la totalitat de la plantilla o a la totalitat de l’activitat, respecte d’aquelles empreses que desenvolupen activitats considerades essencials durant aquesta crisi.

Aquest nou RDL reforça els mecanismes de control i sanció dels comportaments de les empreses. Així, es regula amb precisió la sanció a imposar a les empreses que presentin sol·licituds que continguin falsedats o incorreccions en les dades proporcionades, que consisteix en la devolució íntegra per part de l’empresa de les prestacions indegudament percebudes per les seves persones treballadores. Això, s’introdueix a l’article 23 de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social.

 

Protecció de persones treballadores fixes discontinues:

Aquesta mesura laboral es configura per reforçar la protecció de les persones treballadores contractades en virtut de contracte fixe discontinu, ampliant la cobertura regulada al RDL 8/2020 a aquelles persones treballadores que no hagin pogut ser incorporades a la seva activitat en les dates previstes, com a conseqüència de la Covid-19 i que, o bé disposant dels períodes d’ocupació cotitzada suficient no compleixen amb el requisit de situació legal d’atur, o bé no poden accedir a la prestació d’atur per no disposar del període de cotització necessari per accedir-hi.

Si aquestes persones es troben adscrites a un ERTO, tindran els mateixos beneficis que les persones treballadores amb contracte ordinari i, si aquestes persones es troben en període d’inactivitat productiva, a l’espera de l’arribada de la data de la seva crida i reincorporació, però com a conseqüència de la crisi això no succeeix, també es podran beneficar de la prestació d’atur. A més, les persones que, sense estar a la situació anterior vegin interrompuda la seva prestació de serveis com a conseqüència de l’impacte de la Covid-19 durant els períodes en els quals, de no haver concorregut aquesta circumstància, haguessin estat d’activitat, podran tornar a percebre aquesta prestació durant un màxim de 90 dies. D’altra banda, les persones que acreditin que no han pogut reincorporar-se a la feina en la data prevista, i fossin beneficiaris de prestacions en aquell moment, no veuran suspès el dret a la prestació que vinguessin percebent.

 

Ajornament del pagament de deutes amb la Seguretat Social:

Aquesta mesura laboral consisteix en la modificació de l’article 35 del RDL 11/2020, per atorgar una major seguretat jurídica al procediment a seguir per l’ajornament de deutes amb la Seguretat Social:

 • Es simplifica el procediment de resolució de l’ajornament.
 • Es fixa criteri homogeni en la determinació del termini d’amortització mitjançant el pagament esglaonat del deute.
 • S’estableix l’efecte jurídic de la sol·licitud fins a la resolució del procediment, en relació amb la suspensió dels terminis administratius.
 • Es declara incompatible amb la moratòria regulada a l’article 34 del RDL 11/2020.

 

Suspensió dels terminis de funcionament i l’actuació d’inspecció de treball:

Es contempla la suspensió dels terminis en l’àmbit de funcionament i actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, amb l’excepció dels casos en els quals la intervenció d’aquest organisme sigui necessària per garantir la protecció de l’interès general o per estar relacionada amb la Covid-19. Així, la vigència de l’Estat d’alarma no computarà a efectes dels terminis de duració de les actuacions comprovatòries, ni tampoc computarà aquest període en la duració dels terminis fixats pels funcionaris pel compliment de qualsevol requeriment, tret de que aquestes tinguin una relació directa amb la Covid-19. Per últim, queden suspesos els terminis de prescripció de les accions per exigir responsabilitats al que es refereix al compliment de la normativa d’ordre social.

 

Protecció legal davant diferents supòsits:

 1. Extinció durant el període de prova (Art. 22): es considera situació legal d’atur aquella en la que s’ha extingit el contracte de la persona treballadora durant el període de prova des del passat 9 de març de 2020, amb independència de la causa per la qual s’ha extingit la relació laboral anterior.
 2. Baixa voluntària (Art. 22): es considera situació legal d’atur aquella en la que s’ha extingit el contracte per part de la persona treballadora (baixa voluntària) des del passat 1 de març, per disposar d’una oferta laboral ferma que no s’ha arribat a materialitzar com a conseqüència de la Covid-19. Aquesta circumstància s’acreditarà mitjançant comunicació escrita per l’empresa a la persona treballadora desistint de la subscripció del contracte de treball laboral.
 3. Disponibilitat excepcional dels plans de pensions (Art. 23): en determinats supòsits, els participants dels plans de pensions del sistema individual i associat, podran sol·licitar fer efectius els seus drets consolidats en supòsits de:
  1. Haver estat inclosos en un ERTO.
  2. Ser titular de negoci l’activitat del qual s’hagi suspès.
  3. Cessament d’activitat d’autònoms com a conseqüència de la Covid-19.

 

Font: PIMEC

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes