El nou Reial Decret-llei introdueix importants previsions jurídiques sobre el tractament que tindran els ERTO durant l’estat d’alarma i la desescalada

14/05/2020

Ahir es va publicar el Reial Decret-llei 18/2020 que regula les mesures socials en defensa de l’ocupació i que introdueix importants previsions jurídiques del tractament que tindran els ERTO sol·licitats durant l’estat d’alarma, tant per causa de força major com per causes objectives (econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció), durant la fase de desescalada.
 
Qüestions aplicables als ERTO basats en causes de força major:
 
ERTO per força major total (Art. 1.1):
 
A partir del dia 12 de maig de 2020, continuaran en situació de força major total les empreses que haguessin aplicat un ERTO i estiguin afectades per les causes determinades al RD-L 8/2020 de força major que impedeixen el reinici de la seva activitat, mentre aquestes es mantinguin i en cap cas més enllà del 30 de juny de 2020.
 
Exoneració de cotitzacions dels ERTO per força major total (Art. 4.1.):
 
La Tresoreria General de la Seguretat Social exonerarà, respecte de les cotitzacions de maig i juny de 2020, les empreses que hagin aplicat un ERTO per causa de força major total de l’abonament de l’aportació empresarial, així com de les quotes per conceptes de recaptació conjunta, sempre que a data 29 de febrer de 2020 tinguessin menys de 50 persones treballadores en plantilla.
 
Si en aquesta data el nombre de persones treballadores era de 50 o més, l’exoneració serà del 75% de l’aportació empresarial.
 
Les exempcions en la cotització les aplicarà Tresoreria a instància de l’empresa, prèvia comunicació sobre la situació de força major total o parcial, així com de la identificació de les persones treballadores afectades i el període de suspensió o reducció de jornada.
 
Aquesta comunicació s’ha de fer per cada codi de compte de cotització, mitjançant una declaració responsable que s’haurà de presentar abans que se sol·liciti el càlcul de la liquidació de quotes corresponent, a través del sistema RED.
 
Aquestes exoneracions no tindran efectes per a la persona treballadora.
 
ERTO per força major parcial (Art. 1.2.):
 
Es trobaran en situació de força major parcial les empreses que haguessin aplicat un ERTO i estiguin afectades per les causes determinades al RD-L 8/2020 de força major, des del moment en què les causes de força major legalment establertes permetin la recuperació parcial de l’activitat, fins al 30 de juny.
 
Aquestes entitats tenen l’obligació de procedir a reincorporar les persones treballadores afectades per les mesures de l’ERTO, en la mesura necessària per al desenvolupament de la seva activitat, i seran preferents els ajustaments en termes de reducció de jornada.
 
Exoneració de cotitzacions dels ERTO per força major parcial (Art. 4.2.):
 
Les empreses que hagin aplicat un ERTO per causa de força major parcial quedaran exonerades de l’abonament de l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta en els percentatges i condicions indicades a continuació:
 
 • Respecte de les persones que reiniciïn la seva activitat a partir de la data d’efectes de la renúncia de l’ERTO, l’exoneració serà:
 1. En empreses de menys de 50 persones treballadores a data 29 de febrer de 2020, del 85% de l’aportació empresarial de maig del 2020 i del 70% de l’aportació empresarial de juny de 2020.
 2. En empreses de 50 o més persones treballadores a data 29 de febrer de 2020, l’exoneració de l’aportació serà del 60% el maig i del 45% el juny del 2020.
 • Respecte de les persones treballadores que continuïn amb les seves activitats suspeses a partir de la data d’efectes de la renúncia parcial de l’ERTO:
 1. En empreses de menys de 50 persones treballadores a data 29 de febrer de 2020, del 60% de l’aportació empresarial de maig del 2020 i del 45% de l’aportació empresarial de juny de 2020.
 2. En empreses de 50 o més persones treballadores a data 29 de febrer de 2020, l’exoneració de l’aportació serà del 45% el maig i del 30% el juny del 2020.
Menys de 50 treballadors Exoneracions quotes de SS
  Treballa NO Treballa
Maig 85% 60%
Juny 70% 45%
Més de 50 treballadors Treballa No Treballa
Maig 60% 45%
Juny 45% 30%
 
Les exempcions en la cotització les aplicarà Tresoreria a instància de l’empresa, prèvia comunicació sobre la situació de força major total o parcial, així com de la identificació de les persones treballadores afectades i el període de suspensió o reducció de jornada.
 
Aquesta comunicació s’ha de fer per cada codi de compte de cotització, mitjançant una declaració responsable que s’haurà de presentar abans que se sol·liciti el càlcul de la liquidació de quotes corresponent, a través del sistema RED.
 
Aquestes exoneracions no tindran efectes per a la persona treballadora.
 
 
Tràmit de renúncia de l’ERTO (Art. 1.3.):
 
Per fer una renúncia total de l’ERTO, l’empresa haurà de comunicar la seva intenció al SEPE comunicant les variacions en les dades contingudes en la sol·licitud col·lectiva inicial d’accés a la protecció per atur, i paral·lelament també s’ha de comunicar a l’autoritat laboral, en un termini de 15 dies des de la data d’efectes d’aquesta.
 
Tràmit de desafecció parcial de l’ERTO (Art. 1.3.):
 
S’han de comunicar al SEPE les variacions que consisteixin en la finalització de l’aplicació de la mesura de suspensió o reducció de jornada respecte de la part de la plantilla sobre la qual es produirà la desafectació definitiva, bé en el nombre de persones o en el percentatge de l’activitat parcial de la seva jornada individual, quan la flexibilització de mesures de restricció que afectin l’activitat de l’empresa permeti la reincorporació al treball efectiu d’aquelles.
 
 
Qüestions aplicables als ERTO basats en causes objectives (econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció) (Art. 2):
 
Als procediments d’ERTO basats en causes objectives, iniciats a partir del 12 de maig de 2020 i fins al 30 de juny de 2020, es podran seguir aplicant les previsions contingudes a l’article 23 del Reial Decret-llei 8/2020 sobre tràmits d’aplicació.
 
Així mateix, la tramitació d’aquests expedients es podrà iniciar mentre estigui vigent un ERTO per causa de força major. Quan l’expedient s’iniciï un cop finalitzat un ERTO per causa de força major, la data d’efectes d’aquest ERTO objectiu podrà ser retroactiva a la data de finalització de l’ERTO per força major anterior.
 
Els ERTO per causes objectives vigents en data 12 de maig de 2020 seguiran sent aplicables en els termes previstos a la comunicació inicial de l’empresa i fins al termini determinat a l’ERTO.
 
 
Mesures extraordinàries en matèria de protecció per atur (Art. 3):
 
Les mesures de protecció per atur previstes al Reial Decret-llei 8/2020 seguiran vigents fins al proper 30 de juny de 2020. Aquestes mesures consisteixen, tant si una empresa ha realitzat un ERTO per força major com per causes objectives, a:
 
 • Reconèixer la prestació d’atur a les persones treballadores afectades, encara que no disposin del període d’ocupació cotitzat mínim necessari.
 • No computar el temps en què es percebi aquesta prestació a efectes de consumir els períodes màxims de percepció establerts.
 
Extensió dels ERTO per causa de força major i de les mesures extraordinàries en matèria de protecció per atur i cotització (DA 1):
 
El Consell de Ministres podrà establir una pròrroga dels ERTO per força major i els beneficis de seguretat social relacionats amb aquests més enllà del 30 de juny de 2020, en atenció a les restriccions de l’activitat vinculades a raons sanitàries que encara subsisteixin.
 
 
Modificació de la DA6 del Reial Decret-llei 8/2020:
 
Aquesta modificació és importantíssima, ja que clarifica com es configura l’obligació de conservació de l’ocupació per les empreses que han realitzat ERTO per causa de força major. A continuació es detalla amb precisió en què consisteix l’esmentada obligació:
 
 • Les mesures extraordinàries previstes pels ERTO per causa de força major estan subjectes al compromís de l’empresa de mantenir el nivell d’ocupació durant el termini de 6 mesos des de la data de represa de l’activitat, entenent com a tal la reincorporació al treball efectiu de persones afectades per l’expedient, encara que aquesta sigui parcial o afecti part de la plantilla.
 • El compromís es considerarà incomplert si es produeixen acomiadaments o extincions dels contractes de treball de qualsevol de les persones treballadores afectades per l’ERTO.
No hi haurà incompliment si el contracte s’extingeix per acomiadament disciplinari declarat procedent, dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa de la persona treballadora, ni per la finalització de la crida de les persones amb contracte fix discontinu.
 
En el cas dels contractes temporals, no hi haurà incompliment quan el contracte s’extingeixi per expiració del temps convingut o per la realització de l’obra o servei que constitueixi l’objecte del contracte, o quan no es pugui realitzar de manera immediata l’activitat per la qual es va contractar.
 
 • Aquest compromís es valorarà en atenció a les característiques dels sectors i la normativa laboral aplicable, tenint en compte les particularitats d’aquelles empreses que presentin una alta variabilitat o estacionalitat en l’ocupació.
 • No resultarà d’aplicació el compromís de manteniment en aquelles empreses en què concorri un risc de concurs de creditors en el supòsit de l’article 5.2 de la Llei Concursal.
 • Les empreses que incompleixin aquest compromís hauran de reintegrar la totalitat de l’import de les cotitzacions que s’han exonerat, amb el recàrrec i els interessos de demora corresponents, prèvia actuació d’inspecció de treball per acreditar l’incompliment i determinació de les quantitats a reintegrar.

 

FONT: FIHRT

 

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes