Mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció.

19/06/2020

La Generalitat de Catalunya ha establert a través de la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2quines han de ser les mesures de protecció tant individual com col·lectiva amb caràcer general després de les diverses fases de desconfinament decretats fins ara pel govern espanyol i que a partir de la Fase III seran competècia de les comunitats autònomes.

En aquest article es destaquen alguns dels elements i aspectes principals. 

Article 1. Mesures generals:

Deure de protecció

Adoptar les mesures necessàries per evitar els riscos de propagació de la infecció de la COVID-19, així com la pròpia exposició a aquests riscos, i adoptar les mesures de protecció individual i col·lectiva fonamentades en:

 • la higiene freqüent de mans;
 • la higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l'aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l'avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la cara, nas i ulls);
 • el manteniment de grups de convivència habitual al més estables possible, minimitzant els contactes socials diaris per evitar la multiplicació de possibles cadenes de transmissió;
 • la distància física interpersonal de seguretat;
 • l'ús de mascareta quan no sigui possible mantenir la distància física interpersonal de seguretat;
 • la preferència pels espais a l'aire lliure per a la realització d'activitats;
 • la ventilació correcta dels espais tancats i la neteja i desinfecció de les superfícies.

Aquest deure de protecció és igualment exigible a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o que es trobi obert al públic.

Manifestació de símptomes:

Les persones que presentin símptomes compatibles amb la COVID-19 han de contactar amb el sistema públic de salut i han seguir, tant elles com els seus contactes estrets, les indicacions d'aïllament domiciliari d'acord amb els protocols aprovats per l'autoritat sanitària. (CatSalut 061 o Emergències 112).

Plans sectorials específics i protocols organitzatius

Les mesures previstes en la Resolució han de ser completades amb els plans sectorials d'activitats que s'han d'elaborar i aprovar d'acord amb el que preveu el Pla de transició del confinament ratificat pel Govern el 25 d'abril de 2020.

Plans sectorials pendents d’aprovar:

 1. Centres, serveis i establiments sanitaris.
 2. Serveis socials.
 3. Centres docents.
 4. Universitats.
 5. Transports.
 6. Establiments comercials de venda minorista o a l'engròs de tot tipus d'article; fent especial atenció a centres i parcs comercials i a mercats a la via pública a l'aire lliure o de venda no sedentària; es podran establir plans sectorials específics per a cadascuna d'aquestes categories.
 7. Hotels i allotjaments turístics, inclosos càmpings, aparcaments d'autocaravanes, residències universitàries i altres similars; es podran establir plans sectorials específics per a cadascuna d'aquestes categories.
 8. Establiments d'hostaleria i restauració.
 9. Turisme.
 10. Activitats d'oci nocturn.
 11. Activitats de lleure infantil (casals d'estiu, esports, colònies, altres).
 12. Activitats culturals, incloent-hi museus, biblioteques, monuments, arxius, espectacles públics i activitats d'oci i recreatives; es podran establir plans sectorials específics per a cadascuna d'aquestes categories i en funció de l'edat del públic destinatari.
 13. Fires i congressos i altres activitats temporals amb gran afluència de públic.
 14. Instal·lacions esportives.
 15. Festes, revetlles i altres esdeveniments populars.
 16. Equipaments d'oci, culturals o esportius permanents amb gran afluència de públic.

A proposta del Comitè Tècnic del Pla d'actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, i per aprovació pel Comitè de Direcció del mateix Pla, es pot determinar la necessitat d'elaborar plans sectorials de desconfinament per a altres activitats.

Plans sectorials aprovats: http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/plans-de-desconfinament/

Responsabilitat del titular de l’activitat

Les persones titulars de les diferents activitats són responsables d'adaptar-ne les condicions d'exercici a les mesures i les previsions que es continguin en el pla sectorial corresponent.

Activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció

Si es tracta d'activitats obligades a adoptar mesures d'autoprotecció d'acord amb el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures, les persones titulars de les activitats han d'elaborar, sota la seva responsabilitat, un protocol organitzatiu específic d'acord amb el pla sectorial corresponent, el qual s'ha d'annexar al seu pla d'autoprotecció, a disposició de les autoritats corresponents.

Les persones titulars de les activitats han d'informar del protocol els seus treballadors i treballadores i les persones assistents o usuàries.

Protecció de la població vulnerable

Amb caràcter general, sense perjudici de les mesures de protecció i seguretat establertes en aquesta Resolució i en els plans sectorials, les persones titulars de les diferents activitats són responsables d'establir mesures organitzatives que garanteixin una atenció preferent que minimitzi el temps d'estada a l'interior dels locals o establiments i que facilitin la mobilitat a l'interior d'aquests a les persones vulnerables d'acord amb el criteri de les autoritats sanitàries, o bé quan per les seves característiques personals no puguin usar mascareta.

 

Article 2. Mesures de protecció i organitzatives

Distància de seguretat interpersonal

Tant en espais tancats com a l'aire lliure, la distància física interpersonal de seguretat s'estableix en 1,5 m en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, excepte que, per la tipologia de l'activitat, siguin vigents valors més restrictius.

La distància física interpersonal de seguretat és especialment exigible tant en l'àmbit laboral com entre persones o grups de persones que no mantenen, o puguin no mantenir, una relació i un contacte propers de forma molt habitual.

En el cas que no es pugui mantenir la distància de seguretat d'1,5 m entre persones que no mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual, és obligatori l'ús de mascareta.

No es poden mantenir distàncies inferiors a 1 m en espais tancats, excepte entre persones que mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual o bé per desenvolupar aquelles activitats professionals o d'atenció a persones que requereixen una distància inferior (per exemple, perruqueries, centres d’estètica, fisioteràpia, etc.).

Ús de mascareta

Les persones de sis anys en endavant estan obligades a usar mascareta en els supòsits següents:

 • A la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que, entre persones que no mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual, no sigui possible mantenir una distància física interpersonal de seguretat d'1,5 m.
 • En tots els mitjans de transport de viatgers per carretera, per ferrocarril i per cable de competència de la Generalitat, excepte si tots els ocupants del vehicle de turisme són persones que mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual.

[…]

Tampoc serà exigible en el cas d'exercici físic esportiu a l'aire lliure ni en els supòsits de força major o situació de necessitat, o quan per la pròpia naturalesa de les activitats l'ús de la mascareta resulti incompatible, d'acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries.

Aglomeracions

Als efectes d'aquest article, es considera aglomeració la concentració de persones o grups de persones en espais públics quan no es pot mantenir la distància física interpersonal de seguretat o el seu equivalent en espai de seguretat.

Mesures organitzatives

En totes les activitats que estiguin obertes al públic, així com en les activitats de prestació de serveis, les persones titulars de l'activitat o, si escau, les persones responsables de la seva organització, han d'adoptar les mesures organitzatives que resultin necessàries per garantir el manteniment de les mesures de protecció individual, molt especialment posar a disposició del públic sistemes per a la neteja de mans, la distància física interpersonal de seguretat, així com les condicions de neteja, desinfecció i ventilació dels establiments i instal·lacions.

Quan això sigui difícil o no sigui possible per les condicions pròpies de l'activitat, s'ha de garantir, per a les persones treballadores i les persones clientes o usuàries, les mesures d’higiene adequades per prevenir els riscos de contagi.

2.1 - Aforament en espais a l'aire lliure

En els espais a l'aire lliure, el nombre màxim d'assistents o participants permesos s'ajusta als paràmetres d'ocupació següents:

 1. Com a norma general, s'ha garantir la distància física interpersonal de seguretat equivalent a una superfície de seguretat de 2,5 m2 per persona, excepte que sigui d'aplicació un valor més restrictiu per raó del tipus d'activitat.
 2. La distància física interpersonal de seguretat i el seu equivalent en superfície de seguretat poden rebaixar-se en el cas que es compleixin totes les condicions següents:
  • Es faci obligatori l'ús de mascareta.
  • Es porti un registre dels assistents o hi hagi una preassignació de localitats.
  • S'estableixin espais sectoritzats, amb control de fluxos d'accés i sortida independents (no permeables entre si), que han de ser d'un màxim de 2.000 persones o de fins a 3.000 persones quan se situïn en seients preassignats.
  • Es prevegin mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els encreuaments o punts de més afluència.

Aquests paràmetres d'ocupació dels espais s'apliquen en defecte de previsions específiques d'aforament establertes, per a cada tipologia d'activitat, en la normativa sectorial vigent o en el pla sectorial corresponent que siguin més restrictives.

2.2. - Aforament en espais tancats

En els espais tancats, el nombre màxim d'assistents o participants permesos s'ajusta als paràmetres d'ocupació següents:

 1. Com a norma general, s'ha garantir la distància física interpersonal de seguretat equivalent a una superfície de seguretat de 2,5 m2 per persona, excepte que sigui d'aplicació un valor més restrictiu per raó del tipus d'activitat.
 2. S'han de d'establir espais sectoritzats, amb control de fluxos d'accés i sortida independents (no permeables entre si), que han de ser d'un màxim de 1.000 persones i de fins a 2.000 persones quan se situen en seients preassignats.
 3. La distància física interpersonal de seguretat i el seu equivalent en superfície de seguretat poden rebaixar-se en el cas que es compleixin totes les condicions següents:
  • Es faci obligatori l'ús de mascareta.
  • Es porti un registre dels assistents o hi hagi una preassignació de localitats.
  • Es prevegin mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els encreuaments o punts de més afluència.

Aquests paràmetres d'ocupació dels espais s'apliquen en defecte de previsions específiques d'aforament establertes, per a cada tipologia d'activitat, en la normativa sectorial vigent o en el pla sectorial corresponent que siguin més restrictives.

2.3 - Mesures en congressos, fires i actes similars

Es poden organitzar congressos, fires i altres actes similars de caràcter comercial, empresarial o científic, promoguts per entitats públiques o privades, sempre que el nombre d'assistents o participants s'ajusti a l'aforament del lloc de celebració de l'esdeveniment calculat a partir d'una superfície de seguretat de 2,5 m2 per persona.

La distància física interpersonal de seguretat i el seu equivalent en superfície de seguretat poden rebaixar-se en el cas que es compleixin totes les condicions següents:

 1. Es faci obligatori l'ús de mascareta.
 2. S'estableixin espais sectoritzats, amb control de fluxos d'accés i sortida independents (no permeables entre si), que han de ser d'un màxim de 1.000 persones o de fins a 2.000 persones quan se situïn en seients preassignats.

Aquests paràmetres d'ocupació dels espais s'apliquen en defecte de previsions específiques d'aforament establertes, per a cada tipologia d'activitat, en la normativa sectorial vigent o en el pla sectorial corresponent que siguin més restrictives.

L'entitat promotora ha de garantir que l'organització de l'activitat s'ha d'ajustar a les condicions següents:

 1. S'ha de portar un registre dels assistents.
 2. S'han d'establir controls dels fluxos d'accés i sortida, i de la mobilitat interna, a través de personal de l'organització o de sistemes telemàtics.
 3. S'han de preveure mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els encreuaments o punts de major afluència.
 4. S'han de posar a disposició dels assistents aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans, així com eixugamans d'un sol ús.
 5. S'ha de desenvolupar un procediment específic per garantir les mesures de protecció individual, en especial la distància de seguretat, que ha de formar part del seu pla d'autoprotecció, a disposició de les autoritats corresponents.

2.4 - Aforament en establiments i activitats d'hostaleria i restauració

En els establiments d'hostaleria i restauració, així com en qualsevol activitat oberta al públic, tant a l'aire lliure com en edificis i espais tancats, en què es preveu el consum d'aliments i begudes que facin inviable l'ús constant de mascareta:

 1. S'ha garantir en tot cas la distància física interpersonal de seguretat entre persones o grups de persones d’1,5 m.
 2. S'ha de fomentar la prereserva.
   

Article 3. Control del compliment de les mesures i règim sancionador

Control i inspecció

Correspon als ajuntaments i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències respectives, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta Resolució i en els plans sectorials.

Especialment per al compliment de les mesures adreçades a evitar les aglomeracions i garantir les distàncies mínimes de seguretat i l'ús de mascareta.

La coordinació del compliment d'aquestes mesures es farà a través dels òrgans previstos al Pla d'actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc.

Incompliment

L'incompliment de les mesures recollides en aquesta Resolució i en els plans sectorials serà objecte de règim sancionador d'acord amb la legislació sectorial aplicable.

S'habilita el personal d'inspecció de l'Administració de la Generalitat dels àmbits de salut, treball, comerç, consum i educació, en el marc de les seves competències respectives, a realitzar les actuacions establertes en aquest apartat, així com la vigilància, la inspecció i el control d'aquelles altres mesures establertes per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 en virtut de la normativa estatal d'aplicació.

 

Article 4. Règim transitori

Mentre no s'aprovi l'actualització dels plans sectorials s'aplicaran, en cada àmbit d'activitat, les mesures contingudes en els plans aprovats corresponents a la fase III del Pla per a la desescalada de les mesures extraordinàries adoptades per fer front a la pandèmia generada per la COVID-19.

Igualment s'aplicaran aquelles previsions específiques dictades en els diferents àmbits materials, mitjançant resolució, en la mesura que no s'oposin o contradiguin allò que s'estableix en aquesta Resolució i a la normativa estatal aplicable.

Fins al 24 de juny inclòs:

Seran d’aplicació:

 • Els aforaments màxims continguts en els plans sectorials vigents
 • o bé, respecte dels àmbits d'activitat que no disposin d'un pla sectorial elaborat i aprovat d'acord amb el que preveu el Pla de transició del confinament, els aforaments màxims següents:
  1. Establiments i locals oberts al públic, independentment de quina sigui la seva finalitat o prestació de servei: aforament al 50%
  2. Espais a l'aire lliure oberts al públic, independentment de quina sigui la seva finalitat o prestació de servei: aforament al 75%

A partir del 25 de juny:

Seran d’aplicació les mesures 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, que seran vigents fins que es mantingui activat el Pla d'actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc.

Font: PIMEC 

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes