L'ajut per a les cases de colònies i albergs de 2.500,00 € per instal·lació és totalment insuficient.

16/02/2021

El 12 de febrer es va aprovar la RESOLUCIÓ TSF/348/2021 amb la convocatòria dels ajuts extraordinaris en l'àmbit de l'educació en el lleure i les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la Covid-19.

Poden beneficiar-se d'aquesta convocatòria les entitats, les empreses, les associacions, les federacions, els centres docents privats i les persones treballadores autònomes dels sectors de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars que desenvolupin l'activitat a Catalunya i que compleixin els requisits específics a la resolució, segons les tres modalitats previstes en aquesta convocatòria i el corresponent Decret Llei 2/2021, de 12 de gener, al que dóna compliment. 

Les tres modalitats són: 

a) Entitats no federades d'educació en el lleure, federacions i coordinadores d'entitats inscrites al Cens d'Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut que realitzin activitats de lleure educatiu entre setmana dirigides a infants i joves d'entre 3 i 18 anys. 

b) Entitats, empreses, persones treballadores autònomes, centres docents privats i altres entitats sense ànim de lucre com associacions de mares i pares d'alumnes o fundacions, donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques en els epígrafs 933.9 (altres activitats d'ensenyament) o 932.1 (ensenyament de formació i perfeccionament professional no superior) que presentin amb els seus propis mitjans activitats extraescolars i de lleure dirigides als infants i joves. 

c) Instal·lacions juvenils, entitats privades, empreses i persones treballadores autònomes titulars o gestores d'instal·lacions juvenils inscrites al Registre d'instal·lacions juvenils de la Direcció General de Joventut.

Per ser beneficiaris de les subvencions, cal complir els requisits i les condicions que s'estipulen a l'apartat 2, 3 i 4 de la convocatòria. En relació amb la modalitat C, la que correspon a les instal·lacions juvenils, destacar:
- Les instal·lacions han d'estar registrades en la data d’entrada en vigor de la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, el passat 7 de gener. La notificació d'una suspensió temporal de l'activitat no impedeix la sol·licitud d'aquest ajut.
- L'ajut a les instal·lacions juvenils és compatible amb qualsevol ajut, prestació, subsidi o subvenció pública o privada destinats a la mateixa finalitat. No és compatible però, amb l'ajut obert el passat dimarts per a les instal·lacions juvenils afectades pel confinament perimetral de la Cerdanya i el Ripollès.

La sol·licitud conté les declaracions responsables que acrediten el compliment dels requisits i condicions establerts. Així mateix, conté la declaració conforme la persona signant de la sol·licitud té poder suficient en dret per actuar en nom i representació de la persona jurídica sol·licitant i que assumeix totes les responsabilitats que es puguin derivar de la sol·licitud. És important que la sol·licitud la formuli la mateixa persona jurídica que consta al Registre d'Instal·lacions.

La presentació de la sol·licitud d'ajut faculta l'ens competent per comprovar la conformitat de les dades que s'hi contenen o es declaren, així com l'autorització expressa per consultar dades tributàries.

Els ajuts es concediran en un import fix, en forma de pagament únic a la resolució de la convocatòria, en funció de la modalitat de l'ajut. En el cas de la Modalitat C: Ajut per a instal·lacions juvenils: 2.500,00 euros per cada instal·lació.

Les sol·licituds es poden presentar a partir de les 9.00 hores del dimarts 16 de febrer i fins al dilluns 1 de març a les 15.00 hores i la concessió dels ajuts és per concurrència no competitiva i el criteri d'atorgament dels ajuts serà la presentació dins del termini de la sol·licitud, sempre i que compleixin els requisits per a ser-ne beneficiari i d'acord amb la disponibilitat de crèdit. Si s'exhaureix la dotació pressupostària, s'ampliarà la dotació d'acord amb les disponibilitats pressupostàries.

El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat)  i cal disposar de certificat digital o bé del sistema IdCAT Mòbil que es pot obtenir electrònicament i amb facilitat a la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/).

Es pot participar per més d'una modalitat de l'ajut, presentant, en tot cas, una única sol·licitud per modalitat. Es pot accedir a les altres modalitats a través d'aquest enllaç

 

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes