Avals ICO de préstecs a autònoms i empreses: extensió dels terminis de venciment i carència de les operacions de finançament amb aval públic.

02/03/2021

El passat mes de novembre es va aprovar el Reial Decret Llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial, preveient en el seu article 1 l’extensió dels terminis de venciment i de carència de les operacions de finançament a autònoms i empreses que han rebut aval públic canalitzat a través del Institut de Crèdit Oficial (ICO) [notícia]. 

També la Resolució de 25 de novembre de 2020 pel qual s'estableixen el termes i condicions dels nous trams de línia d'avals.

En aquesta entrada al nostre web es presenten les pautes incloses en aquestes dos normes i que defineixen la forma com s’han d’aplicar les extensions en els terminis de venciment i carència:

A qui va adreçat? 

 • Empreses i autònoms que hagin signat operacions de finançament amb aval públic ICO - COVID19.

Ampliació del termini de venciment 

 • El termini dels avals s’estén per un període addicional màxim de tres anys amb un màxim de 8 anys pel total de l’operació.
 • L’ampliació del venciment de l’aval coincidirà amb l’ampliació del venciment del préstec avalat.

Ampliació del termini de carència 

 • A sol·licitud del deutor s'entendrà el termini de carència en 12 mesos addicionals, sempre amb un màxim de 24.
 • El capital corresponent a les quotes del període de carència, previ acord de les parts, podrà acumular-se a una última quota final, prorratejar-se en les quotes restants o amortitzar-se en una combinació d'ambdós sistemes. 

Procediment

 • Les entitats financeres estendran el termini de les operacions avalades a sol·licitud del deutor i sempre que el venciment de l’operació avalada en total no superi els 8 anys des de la data de formalització inicial de l’operació.

Requisits que ha de complir el deutor

 • Fer sol·licitud.
 • Que l’operació avalada no estigui en mora o impagament ni sigui cap de les que el deutor tingui amb l’entitat
 • No figurar en CIRBE en posició de mora/impagament.
 • No estar en procediment concursal.

Obligacions de les entitats financeres

 • Si el deutor compleix les condicions anteriors les entitats financeres aplicaran les ampliacions de venciments.
 • Sense aplicar condicions com la contractació de productes complementaris.
 • Mantenint les condicions existents abans de l’ampliació.
 • Resolent les sol·licituds en un màxim de 30 dies.
 • En cas que ICO modifiqui el cost de l’aval les entitats ho poden repercutir al client.

Formalització en escriptura pública de l'extensió dels venciments i la carència

 • Les parts acordaran si és necessària l’elevació a pública o la intervenció de l’operació de finançament.
 • Si existeix garantia hipotecària, els drets aranzelaris notarials i registrals es bonificaran en un 50%:
  • Per atorgament escriptura novació reducció 50 % amb un mínim de 30 € i un màxim de 75 €.
  • Drets derivats intervenció pòlisses es bonifiquen en un 50 % amb un mínim de 25 € i un màxim de 50 €.
  • Inscripció garantia real reducció 50 % amb un mínim de 24 € i un màxim de 50 €
 • Si existeix garantia real a inscriure, les escriptures estaran exemptes de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.
 • Quan es procedeixi a elevació a escriptura pública per altres motius que els anteriors s’aplicaran les mateixes bonificacions.

Termini màxim per comunicar a l'ICO les sol·licituds de modificació d'avals

 • 15 de maig de 2021.

RECOMANACIONS DE PIMEC:

 • Donada la incertesa que existeix recomanem procedir a la sol·licitud d’ampliació de terminis de venciment i carència en els períodes màxims permesos.
 • Tenir en compte que l’ampliació de tres exercicis en el venciment és per a tot tipus d’operacions. Per tant, també es pot aplicar a operacions de finançament de circulant com pòlisses que es van signar a l’empara dels avals ICO, tot i no ser préstecs en forma de quotes constants ni tenir períodes de carència. Considerem que l’ampliació del termini de venciment aporta seguretat a l’empresa. 
 • Verificar abans de la signatura els costos de la formalització.
 • Recordar que l’entitat no pot modificar les condicions del préstec ni exigir comissions de novació o equivalents o contrapartides de subscripció de productes complementaris.

CONDICIONS APLICABLES A LES EXTENSIONS DE TERMINI D’AVALS I/O DE CARÈNCIA D’ACORD AMB LA RESOLUCIÓ DE 25 NOVEMBRE

Les condicions a aplicar es determinen en l’Annex I) de la resolució de 25 de novembre que determina dues possibles posicions en què poden estar les empreses:

- Deutors que rebin ajut públic per un total igual o inferior a 800.000 €, el cost de l’aval ampliat des de l’ampliació del venciment serà l’inicialment aplicat a l’operació de finançament.

  Com determinar el volum d'ajut públic:

 • Ajuts públics directes rebuts per ERTO, subvencions directes... (veurem que cal posar-ho en el segon grup d’informació de la declaració autoresponsable ICO).
 • EBS (Equivalent de Subvenció Bruta): calcular per als diferents finançaments rebuts amb aval ICO segons la fórmula següent:
 • EBS=(Import avalat x durada en dies aval)/13.687

  En aquest sentit, en la declaració autoresponsable per ajuts en l’últim apartat es demana detallar els diferents finançaments rebuts amb aval ICO. Si el total dels ajuts està dins dels 800.000 € el cost de l’aval no varia i, per tant, l’empresa no tindrà cap repercussió en els tipus d’interès o de qualsevol altre tipus.

- Per a la resta d’operacions

 • S’aplicarà a partir de l’extensió de termini la següent taula de remuneracions.
 • Addicionalment s’abonarà per cada operació l’import que correspongui per la diferència entre el cost de l’aval inicialment aplicat i el cost d’aval aplicat després de l’extensió calculat per al període inicial: 
Període aval Remuneració pimes i autònoms cobertura fins al 80%
Avals amb venciment fins a 1 any  20pb
Avals amb venciment superior a 1 any i fins a 3 anys  30pb
Avals amb venciment superior a 3 any i fins a 5 anys  80pb
Avals amb venciment superior a 5 any i fins a 6 anys   80pb
Avals amb venciment superior a 6 anys i fins a 7 anys  169pb
Avals amb venciment superior a 7 anys i fins a 8 anys  188pb

 

PROCEDIMENTS ESPECÍFICS DERIVATS DE LA RESOLUCIÓ DE 25 DE NOVEMBRE RELATIUS A LES CONDICIONS APLICABLES A L’EXTENSIÓ I REQUISITS DE DECLARACIÓ RESPONSABLE I A LA SOL·LICITUD

L’entrada en vigor del RDL i la resolució de 25 de novembre fan necessari complir la sol·licitud d’acord amb unes pautes que ha definit el propi ICO, amb l’objectiu de simplificar procediments, tot i tenir en compte que cada entitat financera pot establir unes pautes concretes.

En aquest sentit es proposa:

MODEL SOL·LICITUD AMPLIACIÓ que té per objectiu cobrir els requisits requerits en el RDL en termes de:

 • Fer la corresponent sol·licitud.
 • Declarar que no estem en cap de les causes que podrien significar estatus d’empresa en crisi.
 • Declarar que els ajuts rebuts estan dins del punt primer de l’Annex I), de manera que no varia el cost de l’aval.

DECLARACIÓ RESPONSABLE D’AJUTS REBUTS SEGONS MODEL ICO: ens donarà la base respecte a la possible repercussió de costos derivats de la variació dels costos de l’aval que l’ICO repercuteix a les entitats financeres.

Es proposa fer servir el model ICO que planteja:

 1. Apoderats
 2. Empresa beneficiària de l’ajuda.

En relació a la Declaració:

Primera casella: posar creu només en el cas de no haver rebut cap tipus d’ajut. En principi no l’hauríem d’omplir ja que, pel fet d’haver tingut un préstec amb aval ICO, ja hem rebut ajut.
Segona casella: posar creu si hem rebut ajuts que no siguin préstecs ICO (ERTO, ajuts directes...).
Tercera casella: posar creu ja que hem rebut finançament amb aval ICO-COVID 19 i omplim la taula. En omplir la taula proposem:

 • Primera columna: posar entitat – import del principal.
 • Segona columna: data signatura – data venciment.

Documents: 

Solicitud de ampliación de plazos
Declaración responsable 

 

Font: PIMEC

 

 

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes