Pel que fa a sortides i colònies, es podran dur a terme amb les adaptacions que calgui ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitàries, d’acord amb el pla sectorial vigent

20/05/2021

Els Departaments d’Educació i Salut han enviat avui el Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per als centres educatius en el marc de la pandèmia. Un document que ha d’establir les bases per tal que el proper curs escolar es pugui dur a terme amb garanties i alhora assegurar el dret a l’educació i socialització dels alumnes catalans amb equitat.

A través de les mesures proposades, els centres educatius contribuiran al control de l’epidèmia i a fer segura l’educació presencial al nostre país. El protocol s’ha enviat avui als centres educatius d’arreu de Catalunya, per tal que aquests puguin començar a organitzar-se de cara al curs que ve. Prèviament, el Departament d’Educació havia facilitat el document als sindicats que formen part de les diferents meses -mesa sectorial docent, mesa paritària i comitè intercentres (personal laboral)- perquè hi poguessin fer aportacions i d’aquesta manera, es va informar i escoltar els representats dels treballadors.

La campanya de vacunació i l’evolució de les dades epidemiològiques obren un escenari diferent per al curs 2021-2022. Tot i això, mentre no s’obtingui la immunitat de grup, caldrà mantenir mesures de protecció i prevenció per evitar noves onades. Per això, el Pla manté alguns dels aspectes organitzatius i mesures higièniques desplegades durant el curs actual, però introdueix alguns canvis de cara al proper setembre. Aquest document és susceptible de ser modificat en funció de l’evolució de la pandèmia i del pla de vacunació.

Pel que fa a la gestió de casos de Covid-19 que puguin donar-se en els centres educatius, es continuarà aplicant el mateix protocol que aquest curs.

Rentat de mans i mascaretes

La principal continuïtat de les mesures vigents l’actual curs és el manteniment de la presencialitat a totes les etapes educatives. També el constant rentat de mans per part d’alumnat i professionals dels centres educatius, atès que s’ha demostrat una de les mesures més efectives per preservar la salut. Per tant, es garantiran als centres educatius diversos punts de rentat de mans així com dispensadors de gel hidroalcohòlic.

Es planteja la possibilitat de canvis pel que fa a la mascareta. Així, en  funció  de  la immunitat  assolida  amb  la  vacunació, el  context  epidemiològic i  la normativa vigent, pot variar el seu ús de cara al proper curs.

Accés als centres educatius

El document estableix també com s’han de fer les entrades i sortides del centre. S’haurà de continuar amb els fluxos de circulació i mantenir el sistema d’entrades i sortides de forma esglaonada tenint en compte les característiques de cada centre. Es recomana que pares i mares només accedeixin a l’interior en el cas que ho indiqui el personal de centre, i sempre mantenint les mesures de seguretat i distanciament físic.

Pel que fa a la presa de la temperatura, el proper curs s’elimina aquesta mesura per a l’accés als centres educatius. El que sí serà requisit d’accés és l’absència de simptomatologia compatible amb la Covid-19 o amb qualsevol altre quadre infecciós; així com no ser convivent o contacte estret amb un positiu confirmat o amb simptomatologia compatible amb la Covid-19.

Grups de convivència estable

L’actual curs 2020-2021, els centres s’han organitzat en base als grups de convivència estable, una mesura que no canviarà de cara a l’inici del curs que ve. El que sí variarà serà la distància dins de cada grup estable: mentre que aquest curs hi ha d’haver una distància mínima de 1,5 metres entre persones dins del grup estable, el proper no caldrà mantenir aquesta distància mínima. En aquestes condicions, des d’un punt de vista de salut, té molta més importància centrar els esforços organitzatius a garantir l’estabilitat i l’estanqueïtat d’aquest grup, amb la finalitat de preservar la capacitat de traçabilitat.

En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups -docents i altres professionals de suport educatiu- o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre si, caldrà mantenir la distància d’1,5 metres. A més, s’hauran de complir rigorosament les altres mesures de protecció individual, especialment la ventilació i l’ús de la mascareta.

Una altra mesura que canvia de cara al proper curs és la de poder portar joguines o intercanviar material entre l’alumnat, que fins ara no estava permès. El proper curs, els alumnes podran tornar a portar joguines a l’escola i fer servir material compartit a l’aula.

Neteja, ventilació i ús del pati

La ventilació dels espais s’ha demostrat com una de les mesures fonamentals per mantenir la seguretat als centres educatius en el marc de la pandèmia i per evitar els contagis als espais interiors. És per això, que el protocol continuarà vigent el 2021-2022.

Pel que fa a la neteja dels espais, la nova evidència mostra que la via de transmissió a través de les superfícies és molt menys rellevant del que s’havia considerat inicialment. Per aquest motiu, durant el curs que ve no serà necessària l’aplicació dels protocols de neteja establerts per a l’actual. La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de fer amb una periodicitat diària al final de la jornada, procurant incidir més en aquelles superfícies de contacte habitual.

El Pla d’actuació incorpora novetats pel que fa a l’ús del pati escolar: es permetrà la interacció de diferents grups de convivència estable, sempre fent ús de la mascareta. Es mantindran els torns d’esbarjo per a l’ús dels patis pel que fa a l’organització horària, tenint en compte la dimensió de l’espai i que hi pot haver a la vegada més d’un grup estable.

Sortides i Colònies

Inicialment el Pla proposa mantenir el poder dur terme les activitats previstes en la programació general anual, pel que fa a sortides i colònies, amb les adaptacions que calgui, ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitàries, d’acord amb el pla sectorial vigent esperant que aquestes també es puguin flexibilitzar de cara a les futures colònies del curs vinent.

Taula resum amb les principals mesures d’organització del curs escolar

CURS 2020-2021 CURS 2021-2022
Educació presencial a totes les etapes Educació presencial a totes les etapes
Organització a través de grups estables de convivència Organització a través de grups estables de convivència
Distància mínima de 1’5 metres dins el grup estable No serà necessari mantenir cap distància mínima dins el grup estable
La mascareta serà obligatòria per tot l’alumnat i professionals dins el centre, excepte dins l’aula dels grups estables d’educació infantil Es manté la normativa del curs anterior, però es valorarà la revisió de la mascareta  en funció de la pandèmia i de l’evolució del pla de vacunació
La neteja i posterior desinfecció serà almenys diària i cal garantir la desinfecció freqüent de les superfícies d’ús comú La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de fer amb una periodicitat diària al final de la jornada
La presa de temperatura serà necessària No serà necessària la presa de temperatura
Cal ventilar les aules de forma permanent Es manté el protocol de ventilació
Les joguines no es poden dur a l’escola i els infants no poden intercanviar material Es permet l’intercanvi de material entre alumnes
Al menjador els alumnes s’han de mantenir amb els grups estables de convivència i no poden compartir estris com la gerra d’aigua o les setrilleres Es mantenen els grups estables al menjador però es permetrà compartir gerres d’aigua o setrilleres
S’han de crear fluxos de circulació dins el centre i s’han d’establir torns d’entrada i sortida en intervals de 10 minuts entre grups S’han de mantenir els fluxos de circulació i els centres han d’intentar mantenir un sistema d’entrada i sortida esglaonades
Els patis s’han d’organitzar de tal manera que els grups estables no interaccionin els uns amb els altres A l’espai del pati s’hi pot permetre la interacció de diferents grups de convivència estable, fent ús de la mascareta
Es poden dur a terme sortides i colònies d'acord amb les mesures de prevenció i seguretat sanitàries previstes. Es poden dur a terme sortides i colònies d'acord amb les mesures de prevenció i seguretat sanitàries previstes.

 

Balanç del curs actual

L’obertura del curs escolar 2020-2021 es va fer amb el 100% de la presencialitat i en cap moment es van tancar els centres a nivell general, cosa que fa de Catalunya un dels pocs territoris on s’han mantingut els centres oberts durant tot el curs.

Des del 14 de setembre del 2020 fins al 10 de maig de 2021 s’han produït 78.653 casos positius de covid-19 en persones de l’àmbit educatiu: 69.612 en alumnes, 8.377 en docents, personal d’administració i personal d’atenció educativa, i 664 en personal extern. Això suposa que el 4,83 % dels alumnes i el 5,11% de professionals (docents, PAS i PAE) han estat positius.

A l’entorn escolar s’han fet 1.577.020 PCR, tant per al diagnòstic com per a l’estudi de contactes. Pel què fa referència al número de casos de Covid-19 dins de les aules, en la gran major part de casos només hi ha hagut un positiu al grup de convivència estable, i la mitjana de casos, quan hi ha hagut més d’un cas, ha estat de menys de 2 (sense que això signifiqui que en tots els casos aquests hagin estat relacionats).

Infografia mesures organitzatives curs 2021-2022

Document Pla d'actuació

 

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes