Des del dia 15 de desembre obert el termini per presentar la sol·licitud fins a exhaurir pressupost o bé fins al 31/12/2023

15/12/2021

Ja s'ha publicat la Resolució ACC/3662/2021, d'1 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2021 per a la concessió d'ajuts del Programa per a actuacions per a l'execució de diversos programes d'incentius lligats a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable, i a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència.  Aquesta resolució marca la convocatòria catalana segons el Reial Decret 477/202, de 29 de juny, pel qual s'aprovaven les consessions directes a les comunitats autònomes i les bases reguladores dels ajuts.

A continuació us breu resum dels punts més destacats de la convocatòria. També podeu consultar l'apartat de preguntes freqüents que us aclariran alguns dubtes d'aquest ajut. 

Actuacions subvencionables 

Seran actuacions subvencionables les relacionades a continuació, que hauran de complir els requisits que s'estableixen en l'annex I, i es corresponen amb els programes d'incentius que s'aproven per aquest reial decret i tot seguit s'especifiquen:

Programa d'incentius 1: Realització d'instal·lacions d'autoconsum, amb fonts d'energia renovable, en el sector serveis, amb o sense emmagatzematge.
Programa d'incentius 2: Realització d'instal·lacions d'autoconsum, amb fonts d'energia renovable, en altres sectors productius de l'economia, amb o sense emmagatzematge.
Programa d'incentius 3: Incorporació d'emmagatzematge en instal·lacions d'autoconsum, amb fonts d'energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius.

Costos elegibles: Inversió en equips i materials, costos d’execució d’obres, equipaments electromecànics, hidràulics i de control, Sistemes elèctrics generals d’AT i BT, Sistemes de gestió i monitoratge, Sistemes de mesures del recurs, Obra civil relacionada amb el projecte, Cost desmantellament instal·lacions existents, Costos de redacció de projectes o memòries tècniques, Costos de direcció facultativa, Coordinació de seguretat i salut de l’obra, Costos de gestió de sol·licitud i justificació d’ajut.

Costos NO elegibles: IVA, Despeses pròpies de personal o generals, Estudis d’impacte ambiental i costos de visats de projectes tècnics, Despeses de promoció del projecte, Autoritzacions administratives, llicències, permisos, avals, taxes, Despeses d’adquisició o lloguer de terrenys, Assegurances, Vigilància i seguretat durant l’obra,  Adequació d’accessos i Despeses financeres.

Les teconologies subvencionables són: 

 • Autoconsum: fotovoltaica i eòlica (instal·lacions connectades i aïllades de la xarxa)
 • Emmagatzematge: Capacitat ≤2 kWh/kW, excloses plom-àcid.

Beneficiaris

1. Dins dels programes d'incentius 1, 2 i 3, es consideraran com a destinataris últims de les ajudes:

 • Persones jurídiques i agrupacions d'empreses o de persones físiques, amb o sense personalitat jurídica, que realitzin una activitat econòmica per la qual ofereixin béns o serveis en el mercat, incloent-hi, entre altres:
  • Els gestors de polígons industrials
  • Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d'actuacions en l'àmbit de l'energia
  • Les empreses de serveis energètics o proveïdores de serveis energètics
 • Les comunitats d'energies renovables i les comunitats ciutadanes d'energia

2. Els destinataris últims del programa d'incentius 1 hauran d'exercir la seva activitat dins d'un CNAE inclòs en un dels següents grups: G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R o S.

3. Els destinataris últims del programa d'incentius 2 hauran d'exercir la seva activitat dins d'un CNAE corresponent al grup A01, excepte el 017, o dins d'un CNAE corresponent als grups B,C,D,E o F.

4. Els destinataris últims del programa 3 hauran d'exercir la seva activitat dins d'un CNAE corresponent a un dels grups establerts en els paràgrafs anteriors 2 i 3.

La sol·licitud ha de ser presentada per la persona o entitat propietària de la instal·lació, que pugui acreditar el pagament de les factures associades a l’actuació subvencionada (la qual ha de romandre en la seva propietat almenys 5 anys)

Quantia 

La subvenció es calcularà com un percentatge sobre el total de costos subvenconables. 

Aproximadament els ajuts a fons perdut seran, en funció de si és una PIME o una gran empresa, els següents:

 • Solar fotovoltaica sense emmagatzematge: entre 15-45% (es poden rebre ajuts addicionals per l'eliminació de les cobertes d'amiant i la instal·lació de marquesines)
 • Solar fotovoltaica amb emmagatzematge: entre 45-65%
 • Eòlica: entre 20-50%

Terminis

Data inici presentacions: 15/12/2021

Data final presentacions: 31/12/2023 (o exhauriment de pressupost) 

Període execusió projecte: posterior a la presentació de la sol·licitud - 18 mesos des de la notificació de la resolució 

Període de justificació: 18 mesos des de la notificació de la resolució 

Caràcter incentivador 

No seran subvencionables les actuacions iniciades amb anterioritat a la sol·licitud d'ajuda.

Règim reglat 

Es concediran els ajuts per ordre d’entrada de la sol·licitud.

Adjuntem l'enllaç a la convocatòria on podeu consultar la documentació dels programes, el glossari de termes del formulari de sol·licitud i les guies i models

Més informació: ICAEN

 

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes