S'actualitza la guia 'Contractar amb l’Administració i el sector públic'

23/02/2022

[Actualitzada 30/06/23]  Aquest article s'actualitza amb la nova versió del juny de 2023 de la Guia que Contractar amb l'administració i el sectori públic.

____

El passat mes de gener es va publicar l’actualització de la Guia 'Contractar amb l’administració i el sector públic, l’Administració i el sector públic en general, el vostre client' elaborada per la Direcció General de la Contractació Pública amb la col·laboració de canalempresa.gencat.cat.

Quines modificacions inclou aquesta nova edició?

  • Apartat relatiu als contractes menors: tenint en compte la derogació de l’article 159.1.3 de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, d’acord amb l’apartat d) de la disposició derogatòria segona, de la llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic. A tals efectes, s’ha suprimit l’obligació de publicar l’informe justificatiu en el perfil del contractant, en els supòsits que s’adjudiquin més de dos contractes menors amb idèntic objecte i destinatari en un mateix exercici i/o s’adjudiquin durant tres anys consecutius un mateix objecte contractual a una mateixa empresa.
  • Apartat relatiu al procediment obert simplificat: tenint en compte l’apartat 1.c) de l’Ordre HFP/1499/2021, de 28 de desembre, per la que es publiquen els límits dels diferents tipus de contractes, a efectes de la contractació pública a partir de l’1 de gener de 2022, s’ha modificat el llindar dels contractes de subministraments i serveis.
  • Apartat relatiu al registre electrònic de licitadors: tenint en compte la modificació de la lletra a) de l’apartat 4 de l’article 159 de la LCSP, d’acord amb l’apartat 1 de la disposició final vint-i-novena de la Llei 22/2021, de 28 de desembre. En aquest sentit, les empreses licitadores, en el marc del procediment obert simplificat, poden estar inscrites al Registre, o bé acreditar la presentació de la sol·licitud d’inscripció juntament amb la documentació preceptiva al Registre per aquesta finalitat, sempre que dita sol·licitud sigui de data anterior a la data final de presentació de les ofertes. L’acreditació d’aquesta circumstància tindrà lloc mitjançant l’aportació de l’acusament de rebuda de la sol·licitud emès pel registre corresponent i d’una declaració responsable d’haver aportat la documentació preceptiva i de no haver rebut requeriment d’esmena.
  • Apartat relatiu a l’obertura de sobres, s’ha suprimit l’incís relatiu “acte públic” respecte la tercera obertura, atès que l’article 157.4 de la LCSP exclou l’obligació d’obertura en acte públic, quan s’utilitzin mitjans electrònics.

Podeu descarregar-vos la nova guia al següent enllaç [Guia] 

 

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes