A partir de l'1 de novembre entra en vigor el Pla anual que defineix els criteris, periodifica i estableix la metodologia de les actuacions de comprovació a les instal·lacions juvenils

26/10/2022

Amb l'aprovació del nou Decret 16/2022 d'instal·lacions el passat mes de febrer, s'estableix que el departament competent en matèria de joventut ha d'aprovar anualment un pla d'inspecció i de control de les instal·lacions juvenils subjectes a aquest Decret.

Aquest pla d'inspecció és aplicables a tot el territori català i s'ha de sotmetre a la consideració del sector, tal i com es va fer la passada primavera, procés en el qual l'ACCAC va poder aportar les seves consideracions. L'associació, coneixedora de que alguns consells comarcals estaven realitzant inspeccions sense tenir en consideració la necessitat de disposar d'aquest Pla tal i com requereix el nou Decret, també va reclamar que s'agilitzés l'establiment del corresponent Pla d'inspecció i control amb la voluntat de vetllar pels criteris d'aplicació de la nova norma, així com per l'execució de les disposicions transitòries i dels terminis d'adequació establerts.

Avui, doncs, s'ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ DSO/3269/2022, de 21 d'octubre, per la qual s'aprova el Pla d'inspecció i control d'instal·lacions juvenils anual per al període comprès entre l'1 de novembre de 2022 i el 31 d'octubre de 2023.

El Pla d'inspeccions i control

El Pla d'inspecció i control de les instal·lacions juvenils és de caràcter anual revisable i aquest s'aprova inicialment per al període comprès entre l'1 de novembre de 2022 i el 31 d'octubre de 2023.

Aquest Pla té per objecte definir objectius i criteris, organitzar, periodificar, planificar i establir la metodologia de les actuacions de comprovació del compliment de la normativa sectorial aplicable a les nostres instal·lacions. De la mateixa manera que hauria de permetre establir criteris i pautes unificades destinades a les diverses administracions que exerceixen per delegació les competències d’inspecció.

Aquest document s'estructura en sis apartats amb el contingut següent: 

  • Primer, aspectes generals de la facultat inspectora de la Generalitat en aquesta matèria, la normativa aplicable, l'àmbit d'aplicació i vigència del Pla i la seva aprovació i difusió.
  • Segon, identifica l'objecte del Pla i els objectius prioritaris que es proposa.
  • Tercer, exposa l'objecte, els tipus i la periodicitat de les inspeccions, els criteris a seguir per a la seva qualificació, el control documental, la manera d'efectuar els requeriments als titulars, la coordinació amb altres agents de control i els recursos materials i humans assignats a les administracions responsables de l'execució del Pla.
  • Quart, fa referència al seguiment, l'avaluació i la revisió del Pla.
  • Cinquè, estableix el període de transició que s'ha d'aplicar a les instal·lacions juvenils preexistents.
  • Annexos, recullen els models de documents, els barems oficials i el model de distintiu d'instal·lació verificada.

Quan s'ha de efectuar la propera inspecció 

Alguns consells comarcals no van respondre favorablement a la necessitat de demorar les seves inspeccions fins a l'aprovació d'aquest nou Pla d'inspeccions i han exercit la seva facultat inspectora amb caràcter biennal d'acord amb l'antic Decret 140/2003. 

A partir del proper 1 de novembre però, un cop vigent el Pla, caldrà atendre al que s'estableix en el seu apartat 5 sobre els criteris de periodicitat que cal aplicar per aquelles inspeccions que estiguin pendents d'efectuar d'acord amb règim biennal que s'aplicava fins ara. Us destaquem quin són aquests criteris:

  • a) Si en la inspecció preceptiva immediatament anterior es van detectar mancances greus a la instal·lació, la inspecció pendent s’ha d’efectuar en la data prevista inicialment, en aplicació de la periodicitat biennal.
  • b) Si la inspecció periòdica immediatament anterior va resultar correcta, i no ha concorregut cap incidència rellevant a la instal·lació des de la darrera inspecció, la data de la propera inspecció es calcularà en base a una periodicitat de quatre anys.
  • c) Si en la inspecció preceptiva immediatament anterior no es van detectar mancances greus a la instal·lació, la inspecció pendent s’ha d’efectuar un any més tard de la data prevista inicialment, en aplicació de la periodicitat general de freqüència triennal.

Un cop passat aquest període de transició, les inspeccions periòdiques s’han d’efectuar, de forma general, amb una periodicitat de tres anys.

Sense perjudici d’aquesta periodicitat que estableixen amb caràcter general en l'apartat 3.2 del Pla, també s'estableix que s’han d’efectuar amb una periodicitat de quatre anys en el supòsit que la inspecció periòdica immediatament anterior hagi resultat correcta, així com que es realitzarà al cap de dos anys en el supòsit que s’hagin detectat mancances greus o molt greus a la instal·lació.

Documents model per a l'execució del Pla i distintiu de qualitat 

En aquest mateix Pla d'inspecció, el departament competent en matèria de joventut recull tot uns seguit de documents model per afrontar les tasques de control per part de les administracions responsables de l'execució del Pla, majoritàriament els consells comarcals. 

Els models d'actes d'inspecció i de les possibles resolucions s'adrecen principalment al personal inspector, els quals hauran de permetre establir criteris i pautes unificades, així com per vetllar pel correcte procediment de la inspecció i els possibles requeriments.

Podeu consultar-los a l'apartat sobre normativa del web de la Direcció General de Joventut [enllaç al web]. 

També s'ha establer el poder disposar d'un distintiu d’instal·lació verificada amb resultat positiu perquè les persones titulars de les instal·lacions juvenils que ho desitgin puguin exhibir que es manté el compliment dels requeriments establerts per la normativa sectorial vigent. 

 

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes