Tot i que determinats aspectes d'aquesta modalitat de contractació poden ser regulats i adaptats en negociació col·lectiva, en aquest article es resolen qüestions amb caràcter general sobre la modalitat de contracte de fix discontinu

07/11/2022

Amb l’objectiu d’evitar la temporalitat dels contractes, la reforma laboral introdueix el contracte indefinit com a modalitat principal i prioritària. Només s’admet la realització de contractes de durada determinada sota supòsits molt concrets. Desapareixen, per tant, els contractes d’obra i servei determinat si bé aquells que s’hagin realitzat entre el 31 de desembre de 2021 i el 30 de març de 2022 s’han de regir per la normativa anterior i el seu període de durada no pot ser superior als 6 mesos. Aquest fet ha suposat també que la temporalitat pròpia de moltes activitats, com pot ser la del lleure educatiu, es reafirmi en optar per la modalitat de contractació de fix discontinu

Tenint en compte que determinats aspectes d'aquesta modalitat de contractació poden ser regulats i adaptats en negociació col·lectiva i que actualment s'està en procés de negociació del IV Conveni de Lleure educatiu, en aquest article es resolen qüestions amb caràcter general sobre la modalitat de contracte de fix discontinu que determina la reforma laboral:

Què és un contracte fix discontinu i per a quins supòsits de treball es pot celebrar? 

Els contractes fixos discontinus són aquells que se celebren per atendre feines que no són contínues durant tot l’any, sinó que es van esdevenint en moments puntuals o en períodes determinats. Així caldrà formalitzar un contracte fix discontinu en els següents supòsits:

  • Treballs estacionals o vinculats a activitats de temporada (com podria ser la collita de productes del camp, els treballs vinculats a activitats productives com monitors de casal d'estiu, temporada de fires, temporada d'òperes o conductors d'autobús escolar, entre altres)
  • Treballs intermitents amb períodes d'execució certs, determinats o indeterminats (com podria ser la celebració d'activitats reiterades anualment en període de Setmana Santa).
  • Execució de contractes mercantils o administratius que, sent previsibles, formin part de l'activitat ordinària de l'empresa.

Com es pot determinar la modalitat del contracte de treball?

En tot cas, cal determinar quina és la causa i naturalesa dels treballs i tasques que ens habiliten per formalitzar contractes fixos discontinus.

És, doncs, necessari, per a una bona planificació de la contractació, conèixer les diferents “finestres” o casuístiques de treball per a definir el període de treball de les persones fixes discontínues (que només podrà ser a jornada parcial si així ho preveu el conveni col·lectiu).

Com es comunica al SEPE aquest tipus de contracte?

Es comunica mitjançant l’aplicació del SEPE per Contrat@ amb el codi de contracte número 300.

Un cop definida la relació laboral, com activo les persones treballadores?

Caldrà efectuar, formalment i fefaentment, la crida a les persones treballadores segons l’ordre i forma que determini el conveni col·lectiu.

En cas que no hi hagi previsió en el conveni és recomanable establir l’ordre i forma de crida mitjançant pacte d’empresa.

La crida s'ha d'efectuar respectant el període de preavís que determini el conveni col·lectiu.

Quan es fa una crida i la persona treballadora cridada es troba en situació d’incapacitat temporal, què s’ha de fer?

S’ha de donar d’alta a la seguretat social, informant de l’inici del període d’activitat, i després de l’alta informar del període d’incapacitat temporal que justifiqui la persona treballadora o, si escau, els organismes i autoritats gestors competents.

Quan es fa una crida, es poden donar aquestes situacions:

  • En el cas que la persona treballadora hagi informat que no vol reincorporar-se i vol causar baixa voluntària, cal que es faci arribar l’escrit de baixa voluntària de la persona treballadora per a informar la TGSS d'aquesta particularitat.
  • En el cas que la crida no hagi estat atesa ni s’hagi produït la reincorporació al treball de la persona treballadora cal requerir la persona treballadora, de manera fefaent, per a procedir segons correspongui.
  • Caldrà donar d’alta la persona treballadora i informar la TGSS en el cas que la persona treballadora atengui a la crida indicant que sol·licita una excedència per atendre a la cura de persones menors de 12 anys.

Es pot finalitzar el període de treball d’una persona que sobtadament es troba en situació d’incapacitat temporal?

No, si no ha finalitzat el període de treball pel qual ha estat cridada.

Les persones treballadores amb contracte fix discontinu tenen dret a vacances?

Si, les vacances es meriten pel temps efectiu de treball i, en el cas de no gaudir-ne durant la prestació de serveis, hauran de ser liquidades a la finalització del període d’activitat en què les persones treballadores hagin estat cridades.

Com es pot finalitzar un contracte fix discontinu?

A la finalització del període d’activitat, que ha d’advertir-se o recordar-se amb antelació i segons preavís que estableixi el conveni col·lectiu, s’ha de fer entrega del document de liquidació que correspongui segons la configuració salarial de cada persona i el seu respectiu gaudi de vacances.

S’ha de remetre, a la persona treballadora i al SEPE (per via telemàtica), el certificat d’empresa que indica la finalització del període de treball (que no del contracte).

Com es computa l’antiguitat de les persones fixes discontínues?

L’antiguitat de les persones treballadores amb contracte fix discontinu es computa des de l’inici de la relació laboral i amb independència dels períodes de treball efectiu.

Una altra qüestió serà la de la indemnització que correspongui que, a falta de criteri vigent del poder judicial, s’ha d’entendre per pacífica doctrina jurisprudencial, que és la que correspongui segons el temps efectiu de treball.

Font: PIMEC 

 

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes