La Llei reconeix a les dones amb menstruacions incapacitants secundàries el dret a una situació especial d’incapacitat temporal

24/03/2023

Ha estat publicada la Llei Orgànica 1/2023, de 28 de febrer, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs. Tot i que la llei va entrar en vigor el passat 2 de març, algunes de les seves disposicions, com ara les referents a les incapacitats temporals (en endavant, IT) entraran en vigor el pròxim 1 de juny de 2023.

Amb la finalitat de facilitar la conciliació del dret a la salut amb l’ocupació, la norma comporta canvis a altres normatives com ara la modificació del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovada pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre. Alguna de les novetats més destacades, són el reconeixement a les dones amb menstruacions incapacitants secundàries el dret a una situació especial d’incapacitat temporal, o que els serveis públics de salut garantiran la regulació d’una situació especial d’incapacitat temporal per a la dona que interrompi, voluntàriament o no, el seu embaràs.

A continuació fem un recull dels aspectes més rellevants:

Quines situacions generaran la Incapacitat Temporal?

La llei estableix que tindran com a consideració de situacions determinants d’incapacitat temporal (IT):

  • Les degudes a malaltia comuna o professional i a accident, sigui o no de treball, mentre la persona treballadora rebi assistència sanitària de la Seguretat Social i es trobi impedida per al treball, amb una durada màxima de 365 dies, prorrogables per uns altres  180 dies, sempre que quan es presumeixi que durant aquest període la persona treballadora podrà ser donada d’alta mèdica per curació. 
  • Tindran consideració de situacions especials d’incapacitat temporal per contingències comunes aquelles en què pugui trobar-se la dona en cas de menstruació incapacitant secundària, així com la deguda a la interrupció del seu embaràs, voluntària o no, mentre rebi assistència sanitària pel Servei Públic de Salut i estigui impedida per a la feina, i la de la gestació de la dona treballadora des del dia primer de la setmana trigèsima novena. En aquells supòsits en què la interrupció de l’embaràs sigui degut a accident de treball o malaltia professional, tindrà la consideració de situació d’incapacitat temporal per contingències professionals.

S’han de computar els períodes de recaiguda i observació?

A efectes del període màxim de duració de la situació d’IT i de la seva pròrroga, es computaran els períodes de recaiguda i observació, considerant-se existència de recaiguda en un mateix procés quan es produeixi una nova baixa mèdica per la mateixa o similar patologia dins dels 180 dies naturals següents a la data d’efectes de l’alta mèdica anterior.

Però en els processos de baixes mèdiques per menstruació incapacitant secundària, cada procés serà considerat nou sense computar els efectes del període màxim de duració de la situació d’incapacitat temporal, i de la seva possible pròrroga.

Hauré de seguir cotitzant per a aquelles persones que es trobin en situació d’Incapacitat Temporal?

Durant la situació d’IT, independentment de la seva causa (incloses les situacions especials d’incapacitat temporal), l’obligació de cotitzar continuarà.

Tot i això, les empreses tindran dret a una reducció del 75% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes durant la situació d’incapacitat temporal d’aquelles persones treballadores que haguessin complert l’edat de 62 anys. A aquestes reduccions de quotes no els serà d’aplicació l'establert a l’art. 20.1 LGSS referent a l’adquisició, manteniment, pèrdua i reintegrament de beneficis en la cotització.

Qui podrà beneficiar-se’n?

Seran beneficiàries del subsidi per incapacitat temporal les persones incloses en el Règim General que es trobin en qualsevol de les situacions mencionades sempre i puguin acreditar els següents períodes mínims de cotització:

  • Malaltia comuna: 180 dies dins dels cinc anys immediatament anteriors al fet causant, tot i que en les situacions especials regulades en la llei no s’exigiran períodes mínims de cotització o s’exigirà a la interessada que acrediti els períodes mínims de cotització assenyalats a l’art. 178.1 LGSS, segons l’edat que tingui complida al moment d’inici del descans.
  • Cas d’accident (sigui o no de treball) i de malaltia professional: no s’exigirà cap període previ de cotització.

Quina serà la durada del subsidi? Qui haurà d’abonar-lo?

En els casos d’accident de treball o malaltia professional, el subsidi s’abonarà des de l'endemà de la baixa al treball, estant a càrrec de la persona empresària el salari íntegre corresponent al dia de baixa. 

En el cas de malaltia comuna o d’accident no laboral, el subsidi s’abonarà a partir del quart dia de baixa en el treball i des del quart dia fins al quinzè de baixa, ambdós inclosos, el subsidi serà a càrrec de la persona empresària.

En el supòsit especial d’IT per menstruació incapacitant secundària, el subsidi s’abonarà a càrrec de la Seguretat Social des del dia de la baixa en el treball.

En les situacions especials d’IT per interrupció de l’embaràs així com en la situació especial de gestació des del dia primer de la setmana trigèsima novena de gestació, el subsidi s’abonarà a càrrec de la Seguretat Social des de l'endemà a la de la baixa al treball, estant a càrrec de la persona empresària el salari íntegre corresponent al dia de la baixa.

El subsidi s’abonarà mentre la persona beneficiària es trobi en situació d’IT, conforme l'establert a l’art. 169 LGSS. En la situació especial d’IT a partir de la setmana trigèsima novena de gestació, el subsidi s’abonarà des que s’inicia la baixa laboral fins a la data del part, tret que la treballadora hagués iniciat anteriorment una situació de risc durant l’embaràs, supòsit en el qual seguirà percebent la prestació corresponent a la situació mentre s’hagi de mantenir.

Les persones treballadores poden perdre el dret a rebre la prestació econòmica per IT?

Durant les situacions de vaga i tancament patronal, les persones treballadores no tindran dret a la prestació econòmica per incapacitat temporal.

Font: Pimec

 

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes