Es disposa dues línies d'ajuts, una destinada únicament a la seva retirada i l'altre a la substitució per plaques fotovoltaiques

24/05/2023

Ha entrat en vigor la Resolució ACC/1734/2023, de 16 de maig, de convocatòria d’ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya, i a instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades.

La finalitat de la subvenció és promoure i fomentar la retirada de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, i procurar que aquesta s'efectuï en les òptimes condicions, amb la finalitat última de millora ambiental i de la minimització del risc que aquest material comporta per a la salut pública.

Les bases reguladores d’aquests ajuts queden definides mitjançant la Resolució ACC/1435/2023 amb dues possibles línies d'ajuts, definides en els dos annexos següents: 

ANNEX I : Retirada, transport i tractament dels residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant 

Persones beneficiàries

 • Els propietaris de béns immobles que continguin elements d'amiant procedents de la construcció, que impulsin el seu desamiantatge, siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns.

Quantia de la subvenció i intensitat de les ajudes 

 • La subvenció per les despeses econòmiques derivades de la retirada i gestió dels residus d'amiant serà de caràcter dinerari amb un percentatge del 100% de les factures presentades amb un màxim de trenta mil euros (30.000,00 €) per actuació subvencionada.

Despeses subvencionables

 • Es considera subvencionable la retirada, transport i tractament dels residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant i si s’escau mitjans auxiliars.
 • No es considera subvencionable la substitució de les cobertes retirades.

Prodeciment de concessió

 • El procediment de concessió és el de concurrència pública no competitiva (Per ordre d’entrada de sol·licitud)

Caràcter incentivador 

 • No seran subvencionables les actuacions iniciades amb anterioritat a la sol·licitud d’ajuda.

Terminis

 • Sol·licitud: El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació que estableix la base 7, finalitza quan s’esgoti el pressupost disponible o, com a màxim, el 25 de juliol de 2023.
 • Resolució: 6 mesos des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria.
 • Execució: 24 mesos després de la data de resolució d’atorgament de la subvenció.
 • Justificació: 3 mesos després de la data de finalització del termini d’execució.

ANNEX II: Retirada, transport, tractament, substitució de les cobertes retirades i la instal·lació d’autoconsum fotovoltaic a les noves cobertes 

Persones beneficiàries

 • Els propietaris de béns immobles en els quals es desenvolupi o s’hagi desenvolupat una activitat econòmica i que continguin elements d’amiant procedents de la construcció que impulsin el seu desamiantatge, siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades.

Quantia de la subvenció i intensitat de les ajudes 

 1. Retirada de cobertes d’amiant i instal·lació de les noves cobertes
 • La subvenció per les despeses econòmiques derivades de la descontaminació, retirada i gestió dels residus d’amiant serà de caràcter dinerari fins a un percentatge.
 • L’import màxim de les subvencions es determinarà en funció de la inversió o del cost de les accions que s’hagin de dur a terme i que es demostrin estrictament necessàries per realitzar els projectes, sense que pugui ser superior als percentatges o les quantitats (sobre el cost subvencionable) que s’exposen tot seguit:
  • a)    Total de la retirada d’amiant i instal·lació de la nova coberta: 40% del pressupost.
   • En cas de petita empresa s’afegirà un 20% (40+20 = 60%)
   • En cas de mitjana empresa s’afegirà un 10% (40+10 = 50%)
  • b)    Total de la retirada d’amiant i instal·lació de la nova coberta:
Cobertes d’amiant

Import màxim

subvencionable

De fins a 49 m2 2000 €
De 50 m2 fins a 99 m2 40 €/m2
De 100 m2 fins a 499 m2 30 €/m2
De 500 m2 fins a 999 m2 25 €/m2
A partir de 1000 m2 20 €/m2

 

Si el pressupost de la retirada d’amiant i instal·lació de la nova coberta, és inferior al topall límit per m2 de l’apartat b), l’import subvencionable es calcularà segons el percentatge de l’apartat a).

Si el pressupost de la retirada d’amiant i instal·lació de la nova coberta, és superior al topall límit per m2 de l’apartat b), l’import subvencionable serà el del topall.

         2.    Instal·lacions d’autoconsum

La subvenció per les despeses econòmiques derivades de la instal·lació d’autoconsum fotovoltaic serà de caràcter dinerari i serà el resultat de multiplicar el valor de la potència pic instal·lada pel valor que correspongui d’acord amb les dades següents:

Rang de potència (€/ kWp)
P >100 kWp 262
10 > P <= 100 kWp 318
P<= 10 kWp 534

La potència pic instal·lada serà la suma de les potències màximes unitàries dels mòduls fotovoltaics que configuren la instal·lació.

Despeses subvencionables 

 • Es considera subvencionable la retirada, transport, tractament, substitució de les cobertes retirades i si s’escau mitjans auxiliars, i la instal·lació d’autoconsum fotovoltaic a les noves cobertes.

Prodeciment de concessió

 • El procediment de concessió és el de concurrència competitiva.

Caràcter incentivador 

 • No seran subvencionables les actuacions iniciades amb anterioritat a la sol·licitud d’ajuda.

Terminis 

 • Sol·licitud: El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació que estableix la base 7, finalitza quan s’esgoti el pressupost disponible o, com a màxim, el 25 de juliol de 2023.
 • Resolució: 6 mesos a comptar des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria.
 • Execució: 24 mesos després de la data de resolució d’atorgament de la subvenció.
 • Justificació: 3 mesos després de la data de finalització del termini d’execució.

Adjuntem l'enllaç a les preguntes freqüents d'aquesta subvenció i l'enllaç per accedir als tràmits per sol·licitar els ajuts. 

Més informació: Subvencions relacionades amb l'amiant. Any 2023

 

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes