Ofereix a tots els associats de l'ACCAC suport i assessorament en processos d'elaboració i implementació de mesures d'igualtat

18/03/2024

D’acord amb la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, i la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, totes les empreses estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, han d’adoptar mesures destinades a evitar qualsevol classe de discriminació laboral entre dones i homes. En aquest sentit, han d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat les empreses de més de 50 persones treballadores, les empreses que el conveni col·lectiu de les quals així ho estableixi i les empreses que hi estiguin obligades perquè així ho hagi acordat l’autoritat laboral.

La resta d'empreses, independentment de la seva mida, estan obligades a promoure mesures en matèria d'igualtat i a adoptar mesures destinades a evitar qualsevol classe de discriminació laboral entre dones i homes.

  • Accés a l’ocupació: s’ha de garantir que cap persona pugui ser discriminada per raó de sexe o de gènere en l’accés al treball.
  • Classificació professional: revisar els criteris de classificació i promoció professional.
  • Promoció: s’ha de promoure personal a l’empresa seguint criteris d’igualtat d’oportunitats, neutralitat i transparència.
  • Formació: promoure formació en matèria d’igualtat per a totes les persones treballadores, així com fomentar la formació dirigida al desenvolupament professional de les persones treballadores, facilitant l’accés a aquesta formació i respectant el principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats.
  • Igualtat en la retribució per a treballs d’igual valor: per a un mateix treball o per a un treball al qual se li atribueix un mateix valor no hi haurà discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe.
  • Prevenció i atenció a l’assetjament sexual i per raó de sexe: totes les empreses, independentment de la seva dimensió, han de tenir un protocol per prevenir i abordar les situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe. Serà necessari promoure entorns de treball saludables.
  • Gestió del temps de treball que afavoreixi la corresponsabilitat familiar, i trobar l’equilibri entre les necessitats de l’empresa i de les persones treballadores.
  • Salut laboral amb perspectiva de gènere: prevenir la salut laboral de les persones treballadores tenint en compte la perspectiva de gènere.
  • Llenguatge no sexista: utilitzar un llenguatge inclusiu, fent ús de denominacions neutres i no sexistes.
  • Informació i comunicació: garantir la diversitat sexual i de gènere a través de tots els llenguatges.

Per aquesta raó PIMEC, a través del seu Departament Jurídic, ofereix a tots els associats, suport i assessorament tècnic en els processos d'elaboració i implementació de mesures d'igualtat.

Tots els socis de l'ACCAC, com a soci col·lectiu de PIMEC, poden beneficiar-se d'aquests serveis. 

Més informació: Serveis per a la igualtat de les empreses

 

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes