Coneix les novetats pel què fa a la cotització del 2018.

29/03/2018

El 26 de gener es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) l’Ordre ESS/55/2018, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l’exercici 2018.
 
RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL
 
El límit màxim de la base de cotització al règim general serà, a partir de l’1 de gener de 2018, de 3.751,20 euros mensuals, i la base mínima no podrà ser inferior a 858,60 euros mensuals.
 
1. Bases mínimes i màximes de cotització
Mensuals
Grup cotització
Mínimes
Euros/mes
Màximes
Euros/mes
1
1.199,10
3.751,20
2
994,20
3.751,20
3
864,90
3.751,20
4
858,60
3.751,20
5
858,60
3.751,20
6
858,60
3.751,20
7
858,60
3.751,20
Grup cotització
Mínimes
Euros/dia
Màximes
Euros/dia
8
28,62
125,04
9
28,62
125,04
10
28,62
125,04
11
28,62
125,04
 
2. Tipus de cotització
Els tipus de cotització per contingències comunes i per hores extraordinàries seran els següents:
Contingència
Empresa
Treballador
Total
C. comunes
23,60
4,70
28,30
Hores extres força major
12
2
14
Hores extres (no força major)
23,60
4,70
28,30
 
 RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS PER COMPTE PROPI O AUTÒNOMS
  1. Tipus de cotització
Tipus cotització
29,80 %
Tipus cotització per AT i EP o cessament activitat
29,30%
Treballadors que no tinguin protecció per incapacitat temporal
26,50%
Treballadors sense cobertura AT i EP
29,80% + 0,1%
 
  1. Bases de cotització
Base mínima
919,80 euros mensuals
Base màxima
3.751,20 euros mensuals
 
Treballadors autònoms que a 1 de gener de 2018 tinguin menys de 47 anys d’edat. La base de cotització serà l’escollida per aquests entre les bases màximes i mínimes fixades en l’apartat anterior. La mateixa elecció podran efectuar aquells treballadors autònoms que en aquesta data tinguin 47 anys, i la seva base de cotització en el mes de desembre de 2017 hagi estat igual o superior a 2.023,50 euros mensuals, o que causin alta en aquest règim especial.   
 
Treballadors autònoms que a 1 de gener de 2018 tinguin 47 anys d’edat. Si la seva base de cotització fos inferior a 2.023,50 euros mensuals, no podran escollir una base de quantia superior a 2.023,50 euros mensuals, llevat que exercitin la seva opció en tal sentit abans del 30 de juny de 2018, fet que produirà efectes a partir de l’1 de juliol del mateix any, o que es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la mort d’aquest, s’hagi hagut de posar al capdavant de l’empresa i donar-se d’alta en aquest règim especial amb 47 anys d’edat. En aquest cas no existirà aquesta limitació.
 
Treballadors autònoms que a 1 de gener de 2018 tinguin 48 anys o més anys. La base de cotització estarà compresa entre les quanties de 992,10 i 2.023,50 euros mensuals, llevat que es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la mort d’aquest, s’hagi hagut de posar al capdavant de l’empresa i donar-se d’alta en aquest règim especial amb 45 o més anys d’edat. En aquest cas, l’elecció de bases està compresa entre les quanties de 919,80 i 2.023,50 euros mensuals.
En canvi, el treballadors autònoms que amb anterioritat als 50 anys haguessin cotitzat en qualsevol dels règims del Sistema de la Seguretat Social 5 o més anys, tindran les següents quanties:
  1. Si la darrera base de cotització acreditada hagués estat igual o superior a 2.023,50 euros mensuals, hauran de cotitzar per una base compresa entre 919,80 euros mensuals i 2.023,50 euros mensuals.
  2. Si la darrera base de cotització acreditada hagués estat superior a 2.023,50 euros mensuals, hauran de cotitzar per una base compresa entre 919,80 euros mensuals i l’import d’aquella, incrementada en un 3%.
Treballadors autònoms que simultàniament treballin per compte d’altri, i durant l’any 2017 cotitzin en règim de pluriactivitat per una quantia igual o superior a 12.739,08  euros. Tindran dret a una devolució del 50% de l’excés en què les seves cotitzacions ingressades superin aquesta quantia, amb el límit del 50% de les quotes ingressades en l’esmentat règim especial en raó de la seva cotització per les contingències comunes de cobertura obligatòria.
La devolució s’efectuarà a instància de l’interessat, que haurà de presentar la sol·licitud en els quatre primers mesos de l’any 2018.
 
Treballadors autònoms que en algun moment del 2017 i de forma simultània hagin tingut contractats al seu servei un nombre de treballadors per compte d’altri igual o superior a 10. La base mínima de cotització tindrà una quantia igual a la prevista com a base mínima per als treballadors enquadrats en el grup de cotització 1 del règim general que, per a l’any 2018, està fixada en 1.199,10 euros mensuals.
 
Aquesta mateixa base de cotització serà aplicable als treballadors autònoms que estiguin enquadrats en el grup de cotització 1 del règim general, exceptuant que causin alta inicial en aquest règim. En aquest cas, durant els 12 primers mesos d’alta podran cotitzar per la base mínima establerta per aquest règim. 
 
Les bases de cotització per la qual podran optar els treballadors inclosos en aquest règim especial en els casos de pluriactivitat amb jornada laboral a temps complet o a temps parcial superior al 50% seran, durant l’any 2018, les següents: 459,90 euros, quan la base escollida sigui del 50% de la base mínima de cotització; 690,00 euros, quan es correspongui amb el 75%, i 781,80 euros quan coincideixi amb el 85% d’aquesta base mínima.
 
En els contractes temporals amb una durada efectiva inferior a 7 dies la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes s’incrementarà en un 36%. Aquest increment no serà aplicable als contractes d’interinitat, ni al règim especial per a treballadors per compte d’altri agraris.
 
COTITZACIÓ PER DESOCUPACIÓ, FOGASA, FORMACIÓ PROFESSIONAL I CESSAMENT D’ACTIVITAT DE TREBALLADORS AUTÒNOMS:
 
La base de cotització per Desocupació, Fons de Garantia Salarial i Formació Professional en tots els règims de Seguretat Social que les tinguin cobertes serà la corresponent a la de contingències d’accidents de treball i malalties professionals.
La base de cotització per desocupació dels contractes per a la formació i l’aprenentatge serà la base mínima corresponent a les contingències d’accidents de treball i malalties professionals.
 
 DESOCUPACIÓ
Tipus cotització (%)
Supòsits
 


Total: 7,05%
Empresa: 5,5%
Treballador: 1,55%
 
 
Contractes indefinits, inclosos a temps parcial i fixos discontinus.
Contractes de durada determinada en modalitats de contractes formatius en pràctiques i per a la formació i l’aprenentatge, relleu i interinitat.
Contractes amb treballadors amb discapacitat no inferior al 33%, qualsevol que sigui la seva modalitat.
Total: 8,3%
Empresa: 6,7%
Treballador: 1,6%
 
Contractes de durada determinada a temps complet (exclosos els anteriors supòsits)
Total: 8,3%
Empresa: 6,7%
Treballador: 1,6%
 
Contractes de durada determinada a temps parcial.
 
El tipus de cotització al Fons de Garantia Salarial serà, durant el 2018, del 0,20%, a càrrec exclusiu de l’empresa.
D’altra banda, el tipus de cotització per Formació Professional serà del 0,70%, un 0,10% del qual és a càrrec de l’empleat i un 0,60 %, a càrrec de l’empresa.

Font: Pimec
 
 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes