Mitjançant el RDL 15/2020, publicat ahir al BOE, han entrat en vigor una sèrie de mesures relatives al pagament de la renda dels lloguers de locals comercials i industrials. Cal destacar que l'aplicació de les mesures parteix de la base de les característiques del propietari i el llogater.

22/04/2020

1.- Lloguers de locals comercials i industrials en els quals el propietari té el caràcter de gran tenidor:

S´aplica als contractes de lloguer en els quals el propietari sigui una empresa o entitat pública d’habitatge o gran tenidor, entenent-se aquest com la persona física o jurídica que és titular de més de 10 immobles urbans, excloent garatges i trasters o una superfície construïda de més de 1.500 m². També, s´aplica als llogaters autònoms i pimes.

El termini per demanar-la és d´un mes des de l´entrada en vigor del RD 15/2020 i s´aplica en defecte de pacte o acord entre les parts i de forma automàtica –en defecte de pacte- i afecta el període de temps que duri l´estat d´alarma i les seves pròrrogues. Inclús, es pot dilatar més enllà de la finalització d´aquest estat, si el termini fos insuficient respecte a l´impacte provocat per la Covid-19 al llogater, però sense excedir en cap cas els 4 mesos.

L´ajornament de la renda no provoca meritació d´interessos ni penalitzacions i s´efectua mitjançant fraccionament de les rendes. Es farà durant el termini de dos anys a comptar des de la següent mensualitat de renda i el pagament es farà a partir de l´aixecament de l´estat d´alarma i les mensualitats següents, sense que pugui superar-se, en cap cas, els 4 mesos en total (en cas que el termini marcat per la finalització de l´estat d´alarma sigui insuficient per l´impacte provocat per la Covid-19) i sempre dintre del període de vigència del contracte.

2.-  Lloguers de locals comercials i industrial en els quals el propietari no sigui gran tenidor:

S´aplica als llogaters autònoms i pimes. El termini per demanar-la és d´un mes des de l´entrada en vigor del RD 15/2020 i existeix la possibilitat d´aplicar la fiança al pagament total o parcial de les rendes, sempre que el llogater reposi la mateixa en el termini d´un any des de l´acord o en el període de vigència del contracte si és inferior a l´any.

3.- Requisits per accedir a les mesures:

Pel que fa als autònoms:

a)  Estar en situació d´alta d´autònom en el moment de la declaració de l´estat d´alarma efectuat mitjançant RD 463/2020.

b)  Que la seva activitat hagi estat suspesa com a conseqüència de l´entrada en vigor de Real Decret 463/2020 o per ordres dictades per Autoritats emparades en el citat RD.

Les circumstàncies anteriors s´acrediten mitjançant certificat expedit per l´AEAT o organisme competent de la comunitat autònoma sobre la declaració de cessament de l´interessat.

c)  En el cas de no ser una activitat directament suspesa pel RD 463/2020, haurà d´acreditar el descens de la facturació del mes natural anterior a la so.licitud de l'ajornament en al menys un 75% en relació a la facturació mitjana mensual del trimestre al qual pertany el mes referit a l´any anterior.

Aquest extrem s´acreditarà inicialment mitjançant declaració responsable del llogater, sense perjudici de la possibilitat del propietari de requerir els llibres comptables.

Pel que fa a les pimes:

a) Que no superin els límits del disposat l´article 257 de la Llei de Societats de Capital.  És a dir que durant dos exercicis consecutius reuneixin, a la data de tancament de cadascun d´ells, almenys dues d´aquestes circumstàncies:

  • Que el total de les partides de l´actiu no superi els quatre milions d´euros.
  • Que l´import net de la seva xifra de negocis anual no superi els 8 milions d´euros.
  • Que el número mitjà de treballadors empleats durant l´exercici no sigui superior a 50. 

b)  Que la seva activitat hagi estat suspesa com a conseqüència de ´entrada en vigor de Real Decret 463/2020 o per ordres dictades per Autoritats emparades en el citat RD.

Les circumstàncies anteriors s´acrediten mitjançant certificat expedit per l´AEAT o l'organisme competent de la comunitat autònoma sobre la declaració de cessament de l'interessat.

c)  En el cas de no ser una activitat directament suspesa pel RD 463/2020, haurà d´acreditar el descens de la facturació del mes natural anterior a la sol·licitud de l'ajornament en al menys un 75% en relació a la facturació mitjana mensual del trimestres al qual pertany el mes referit a l´any anterior.

Aquest extrem s´acreditarà inicialment mitjançant declaració responsable del llogater, sense perjudici de la possibilitat del propietari de requerir els llibres comptables.

 

Font: PIMEC.

 

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els serveis i analitzar els hàbits de navegació, en cap cas per a finalitats publicitàries. Si segueix navegant entendrem que n'accepta el seu ús. Més informació | Accepto les galetes